noodzakelijk bleek. De wensen van de verschillende gasbedrijven liggen echter met allemaal gelijk en sommige werken met verlies. Idaarderadeel heeft het voordeel dat het een totaal nieuw bedrijf is met een nieuw eidingnet op een betrekkelijk kleine oppervlakte. Dit is voor de ge meente een geluk. Maar deze norm geldt niet voor alle gemeenten. Hier naast dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat de positie van inkoop minder wordt. Vervolgens wordt overgegaan tot behandeling van de Memorie van ant- woord. 1e afdeling. De heer Freek van der Meuien zegt dat de fractie van de Partij van Gemeentebelangen elders vergadert, omdat meer dan twee adspirant-leden de fractievergaderingen bijwonen, gezien de samenstelling van de partij. De fractie ziet geen noodzaak om dit systeem te wijzigen. Spreker zegt dat een fractievergadering in het gemeentehuis 30,-- kost. Zijn partij zal genoegen nemen met een vergoeding voor zaalhuur van 15,a 20, uit is goedkoper terwijl de fractie daarnaast haar vrijheid be houdt De voorzitter antwoordt, dat hier twee opvattingen tegenover elkaar staan. Het gaat hier om een vraag van beleid en niet van kosten. Burge meester en wethouders staan uit goedertierendheid toe dat twee niet- raadsleden de vergaderingen bijwonen. Wanneer een fractie er een andere mening^op na houdt, is dat haar goed recht, maar dan zal zij de kosten voor eigen rekening nemen. 2e afdeling. 3. De heer de "Visser zegt te hebben opgemerkt of er geen goedkopere op lossing kan worden gevonden. Zijn hieromtrent nog nadere plannen? De voorzitter antwoordt dat de dienst van gemeentewerken hierop lang heeft zitten broeden. De gegeven begrotingscijfers moeten als juist wor den aangemerkt. De heer S. de Boer wil het standpunt van de heer de Visser graag ondersteunen. De voorzitter zegt dat burgemeester en wethouders de vinger in de pap houden. De heer van der Hem vraagt naar de plannen van wegaanleg van de Sne- ker hoek om Roordahuizum heen tot de rijksweg 38. ^De voorzitter vermoedt dat hier voorlopig wel niets van zal komen. Overigens heeft Roordahuizum zelf niets aan deze nieuwe weg. De geplande verbetering zal echter wel een duur stukje weg werden. Mevr. Spijkstra-Hijdam is Dlij, dat dit plan wordt voorbereid. Voor al door de grote vrachtauto's van De Spar zal dit een hele verlichting voor het dorp zijn. 3e afdeling. 2- Mevr- Spijkstra-Hij dam vindt het ontbreken van een kleuterbureau in Grouw een hiaat. Spreekster vraagt of er onder de vrouwelijke inwoon sters van Grouw niet een arts schuilt, die bereid is dit werk te doen. De voorzitter antwoordt ontkennend. k. De heer Schermer is verheugd met de kleine aanzet ter stimulering van het jeugdwerk in het jeugdcentrum "Why". Ook de afschaffing van de vermakelijkheidsbelasting zal een steuntje in de rug betekenen. Spreker zegt dat t.z.t. de mogelijkheid tot verdere uitbouw zal moeten worden onderzocht Hierna wordt bladzijgewijs tot behandeling der gemeentebegroting over gegaan Hoofdstuk III De heer Mees ter zegt dat ten aanzien van de B.B. zijn standpunt vol ledig bekend is. Hij hoopt in elk geval dat brandweer en B.B. het eens worden over een samengaan. Spreker wil graag voorstellen deze post af te voeren, welk voorstel voldoende wordt ondersteund. De voorzitter herinnert er aan dat het hier een verplichte uitgaaf betreft. De kring Friesland-Woord is een der goedkoopste organisaties in Nederland 0,30 per inwoner). Men moet de bescherming bevolking niet uitsluitend zien als een verlengstuk van het militaire apparaat. De B.B. ressorteert onder binnenlandse zaken en treedt ook op bij rampen in vre destijd. Bij de indertijd optredende cycloon in Tricht heeft deze organi satie goed werk gedaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 39