Inderdaad wordt er hard gewerkt aan coördinatie van "brandweer, b.b. en am bulance-vervoer en samenwerking met het politieapparaat is regionaal ver band. De gedachten gaaa daarbij uit naar een gezamenlijke opleiding, con trole van materieel en een gezamenlijke zend- en alarmeringspostZo'n sa menvoeging gaat echter niet zo gemakkelijk. Spreker herinnert er aan, dat in een moderne welvaartsstaat met zijn verkeersintensiviteit en b.v, concentratie van opslag van gevaarlijke stoffen een apparaatter bestrijding van de toenemende risico's waaraan de bevolking wordt blootgesteld, niet kan worden gemist. Wethouder Vledder: "Mar lykwols bliuwt Jan Meester tsjin". De heer de Visser zegt dat over dit punt zo zoetjes aan 20 jaar is gediscussieerd. Spreker is anti-militarist dus ook anti-B.B.. Wellicht dat bij samenvoeging van diverse organis.aties Spreker zijn standpunt wijzigt. Nu zal hij tegenstemmen. Wethouder Vledder meent dat al dat gepraat in de afgelopen jaren toch wel"fortuten dien hat".Daardoor is de B.B. in een andere richting geduwd. Ook de politieke toestand heeft hieraan meegewerkt. Daardoor lijkt het Spreker nu niet verstandig tegen te stemmen. Mevr. Spijkstra-Nijdam zegt, dat haar grootste bezwaar tegen de B.B. is dat deze op een streng militair regiem berust, Er is opkomstplicht. Het voorstel van de heer Meester wordt hierna in stemming gebracht en met 9-*+ stemmen verworpen. Voor stemden mevr. Spi jkstra-Ni jdam en de heren de Visser, Meester en Freddy v/d Meulen. Voorts zegt de heer Meester dat de brandmelding in Grouw niet vol doende is. Indertijd heeft hij voorgesteld de brandweerlieden een appa raatje in de zak te geven maar dit bleek niet mogelijk. Spreker acht het gewenst dat er een sirene wordt bijgeplaatst. Wethouder Vledder antwoordt, dat dit punt in de 3e afdeling is be sproken, Gemeentewerken heeft toegezegd dit eens te zullen bekijken. Hoofdstuk XIII Bij de post "onvoorzien" merkt de heer Sjouke de Boer op, dat het totaalcijfer van de dekkingsmiddelen voor door gemeentewerken aan te schaffen machines wel erg hoog is. Spreker vraagt of sommige machines niet kunnen worden gehuurd of dat het werk wordt uitbesteed. De voorzitter antwoordt dat de aanschaffing arbeidskrachten uit spaart. We leven nu eenmaal in een tijd van toenemende rationalisatie. Burgemeester en wethouders hebben gemeend het geld op deze manier te moe ten besteden. Een deel van het werk wordt gemechaniseerd het andere deel blijft handwerk. Wethouder Vledder merkt op dat de dienst van gemeentewerken het uit voerende orgaan van de gemeente is. Naast het onderwijs is dit wel de be langrijkste dienst waar het geld in gestopt kan worden. De heer van der Hem vraagt of de typiste voor de dienst van gemeen tewerken bestemd is. De voorzitter antwoordt dat deze kracht bedoeld is voor de afdeling bevolking. De heer v/d Lageweg zegt dat "it spultsje fan Siekmans" verkocht is aan professor Hoeksema van Haren, die er een bungalow op wil bouwen. De voorzitter antwoordt, dat indertijd toestemming is gevraagd voor de bouw van een bungalow of het leggen van woonschip. Toen is gezegd: "U krijgt toestemming voor een woonschip maar dan moet u de hokkentroep op ruimen". Intussen is voor 15*000,waterleiding en elektriciteit aan gelegd. M De heer v/d Lageweg zegt, dat op de plaats van het Oude Heechhiem wel een bungalow wordt gebouwd. Waarom kan dit in Smallingerland wel en in Idaarderadee1 niet. Spreker verwijst naar het geval Bles. Het is nu aan de Sytebuurster Ee een hokkentroep. De voorzitter zegt dat dit een kwestie van beleid is. Indien de hok ken worden opgeruimd en er wordt een nieuw woonschip neergelegd dan geeft alles een nog fraaier aanblik. Burgemeester en wethouders hebben nu een foto van de situatie gemaakt Mevr. Spijkstra-Nijdarn is blij met het wandelpad en de begraafplaats, Spreekster zegt dat deze posten vorig jaar ook op de begroting voorkwamen en er toen zijn afgehaald. De voorzitter: "Dat hebt u gedaan". Spreker vindt het onderhoud van de begraafplaats een moeilijk punt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 41