U. Beroepschrift van de directeur van de rijks gebouwendienst te Groningen tegen de weige ring van een bouwvergunning. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2997 Aan de gemeenteraad. Grouw, 17 december 1971. Bij ons besluit van 1 november j.l. hebben wij afwijzend beschikt op een verzoek van de directeur van de rijksgebouwendienst te Groningen tot het bouwen van een 60 meter hoge antennemast op een terrein gelegen bij het kruispunt van de Oostergoostraat en de Stationsweg te Grouw. Bedoeld perceel is gelegen temidden van de toekomstige woningbouw en bo vendien op een markant punt aan de invalsweg naar Grouw. De bouwvergunning is geweigerd, omdat naar onze mening het bouwwerk in strijd is met het bepaalde in artikel 3^, 1e lid, der bouwverordening in deze gemeente, daar het uiterlijk en de plaatsing zowel op zichzelf als in verband met de bestaande omgeving of de te verwachten ontwikke ling daarvan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Tegen dit besluit is de directeur van de rijksgebouwendienst binnen de voorgeschreven termijn bij de raad in beroep gekomen. Appellant voert aan, dat de mast een onmisbaar knooppunt vormt in het voor de rijkspolitie en mede voor de veiligheid van de burgerij van het grootste belang zijnde mobilofoonnet. Voorts is het volgens het inge diende beroepschrift om technische redenen en terwille van de veiligheid (gevaar voor sabotage) noodzakelijk, dat de antennemast met bijbehorende apparatuur - o.a. een noodstroomaggregaat - op het emplacement van de rijkspolitie komt te staan. Verder - aldus appellant - is al het mogelij ke gedaan cm aan eventuele welstandsbezwaren tegemoet te komen. Zo zullen voor de onderhavige mast geen tuidraden nodig zijn en zal de mast geen horizontale uitsteeksels of in het oog vallende reflectoren hebben. Bo vendien is de mast licht van kleur en steekt zij weinig tegen de lucht af, terwijl de voet van de mast door de bebouwing aan het oog is onttrok ken. De commissie voor administratief beroep heeft de directeur van de rijksgebouwendienst en twee vertegenwoordigers van de politieverbindings- dienst in haar vergadering van 7 december j.l. gehoord en terzake het volgende rapport uitgebracht: De commissie voor administratief beroep heeft heden de directeur van de rijksgebouwendienst en twee vertegenwoordigers van de politieverbin- dingsdienst gehoord over het tot de raad gerichte beroepschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 1 november j.l. tot weigering van een vergunning voor de bouw van een 60 meter hoge mast op het terrein, gelegen bij het kruispunt van de Oostergoostraat en de Stationsweg te Grow ten behoeve van de rijkspolitie. Van de zijde van appellanten werd naar voren gebracht, dat. het nood zakelijk is, dat de politie voor het scheppen van goede verbindingen de beschikking krijgt over een antennemast als gevraagd. Met het oog op zijn ligging is Grouw een zeer geschikte plaats voor het aangegeven doel. Inschakeling van de mast bij de B.B.-bunker is niet mogelijk, omdat deze enerzijds te laag is voor het verkrijgen van voldoende reikwijdte en anderzijds het inbrengen van een installatie, storend zou inwerken op de BB-verbindingen Evenmin kan een oplossing worden gevonden bij de televisiemast te Irnsum, omdat deze geen ruimte biedt voor de nodige apparatuur en het bo vendien niet mogelijk is, eventuele defecten tijdens de weekends en de nachtelijke uren te verhelpen. Grouw, 7 december 1971» lï

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 45