2 - Blijkens mededeling van Belanghebbenden heeft de praktijk geleerd, dat omwonenden van een mast als gevraagd, geen overlast ondervinden, noch bij de ontvangst van radio- en televisie-uitzendingen, noch van hinderlij ke geluiden bij harde wind. In een enkel geval hebben zich in de afgelopen jaren wat storingen voorgedaan bij de televisie-ontvangst, maar deze konden radicaal worden verholpen door tussenvoeging van filters. Appellanten waren voorts van oordeel, dat aan de welstandsbezwaren wordt tegemoetgekomen, doordat de mast licht van kleur is en weinig tegen de lucht afsteekt Naar aanleiding van hetgeen tijdens de zitting naar voren werd ge bracht, is de commissie in meerderheid van oordeel, dat de bezwaren uit een oogpunt van welstand niet zo zwaar wegen, dat daaraan het belang van een goed functionerend politie-apparaat zou moeten worden opgeofferd. De meerderheid geeft derhalve in overweging, de gevraagde bouwvergun ning, met vernietiging van het besluit van burgemeester en wethouders, alsnog te verlenen. Een minderheid in de commissie acht de voorgenomen plaatsing van de mast te midden van de geprojecteerde bebouwing uit welstandsoverwegingen onaanvaardbaar en meent, dat het besluit van burgemeester en wethouders gehandhaafd dient te worden. Aan de raad Aan burgemeester en wethouders De commissie voornoemd, w.g. P. v/d Hem. w.g. J. Meester, w.g. Sjde Boer. V/ij geven u in overweging, om aan de hand van het ingebrachte rapport van de commissie voor administratief beroep een beslissing te nemen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 47