5. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van het school zwemmen GEMEENTE IDAARDERADEEL GRGUW Aan de gemeenteraad. No. 2987 Grouw, 17 december 1971 De leerlingen van de lagere scholen in deze gemeente genieten, zo als bekend, zwemonderwijs in het overdekte zwembad te Leeuwarden. Voor de realisering van dit onderricht zijn in de diverse dorpen commissies inge steld, die sedert 1 januari 1970 een subsidie uit de gemeentekas verkrij gen van in totaal 3000, verdeeld als volgt: a. subsidie in de kosten van de zwemlessenvan 12,per deelnemer en met inachtneming van het gemiddeld aantal leerlingen van een klas per school b. subsidie in de vervoerskostente bepalen naar het totale subsidie van 3000,minus het aandeel van het subsidie in de zwemlessen (zie a) verdeeld over de verschillende dorpen in de verhouding 61+ (Grouw) 2k (Roordahuizum) 16 (Warga) 2k (Wartena). Deze verhouding steunt op de afstand en het aantal bussen voor ver voer. Hoewel het subsidie gebaseerd is op het geven van zwemonderwijs aan leerlingen van een leerjaar en uitgegaan wordt van plm. 1+5 lessen, is de praktijk van het zwemonderricht geheel anders. In de dorpen worden namelijk verschillende regelingen toegepast, wat tot gevolg heeft, dat de leerlingen uit Grouw en Roordahuizum bijvoor beeld minder lessen (kunnen) ontvangen dan in de dorpen Warga en Wartena en tevens dat men in het dorp Warga reeds met het schoolzwemmen aanvangt in het eerste leerjaar, terwijl in Grouw alleen les wordt gegeven in het 3e en be leerjaar. Samenvattend zijn de regelingen in de praktijk als volgt: Commissie Aantal lessen per leerjaar Les wordt ge geven in de Aant al jaren Totaal te ontvangen lessen Grouw 1+0 3e en 1+e klas 2 80 Roorda huizum 20 3e t/m 6e klas 1+ 80 Warga 1+3 1e t/m 6e klas 6 258 Wartena 1+2 3e t/m 6e klas 1+ 168 Uit dit overzicht blijkt derhalve, dat er een belangrijk verschil be staat in het aantal gegeven lessen in de diverse dorpen. Voor 1971 kan het volgende overzicht van baten en lasten worden gege ven: Baten Lasten Commissies Bijdrage Subsidie Totaal Lesgeld Vervoers- Totaal ouders gemeente kosten 801+0,- Grouw Roorda huizum Warga Wartena 20621,- Nadelig Saldo Totaal 1500,- 821+6,- 2835,- 1518,- 9558,- 5360,- 1+160,- 9520,- 1+38,- f 595,- f 1+1+9,- f 3000,- 1938,- 1200,- 881+1,- 5719- 3281+,- 1890,- 767,80 21+388^80 11+169 a 101+0,- 3281,- 1738,80 10219,80 221+0,- 9000,- 3628,80 f 21+388^80

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 49