- 2 - •V- In verband met het gecalculeerde tekort en met het oog op de verwach te kostenstijgingen in de toekomst is van de zijde van de commissies een beroep op de gemeente gedaan, om het jaarlijks subsidie te verhogen. Aangezien het verzoek naar onze mening redelijk is te achten hebben wij een regeling ontworpen die voorziet in een subsidie in de vervoerskos- ten. De kosten ven de zwemlessen ad 1,per keer zijn geheel voor reke- ning van de ouders gelaten. Bij de berekening van het gemeentelijk subsidie wordt het volgende in acht genonen: a. er wordt rekening gehouden met kO zwemlessen per jaar; b. het leerlingental per 16 september van het 3e en ke leerjaar van het aan het kalenderjaar voorafgaande jaar is maatgevend; c. de bijdrage der ouders wordt gesteld op f 18,per kind per jaar; d. wil men, behalve voor leerlingen van het 3e en ke leerjaar, meer kinde ren de lessen laten volgen, dan moeten de ouders voor deze meerdere kinderen 18,extra per kind betalen, welk bedrag op het subsidie in mindering wordt gebracht e. de deelneming der meerdere kinderen, bedoeld onder d, mag niet leiden tot inschakeling van extra autobussen; f. de commissies trachten zoveel mogelijk op jaarbasis te contracteren met de busondernemingen en verstrekken van het resultaat opgaaf aan de ge meente; eventuele kostenstijgingen in de loop van het jaar komen voor w rekening der commissies g. het subsidie wordt in het begin van het jaar, direct na goedkeuring van de gemeentebegroting uitbetaald. Bij vaststelling van de hierbedoelde ontwerp-regeling kan voor 19T2 aan de hand van de kostenopgaven van de busondernemingen en de leerlingen tallen van het 3e en ke leerjaar de volgende opzet worden gemaakt. Aantal reisweken: kO. Kosten per jaar: Grouw kO x lik,kO k576, Warga kO x 79,39 f 3175,60 Wartena kO x 52,k2 2096,80 Roordahuizum kO x 53,35 - f 213k, Totaal f 119S2,kO Bijdrage ouders: (18 x aan tal kinderen 3e en ke leer- j aar Grouw 1kO x 18,2520, Warga 77 x 18,— f 1386,— Wartena 31 x 18,558, Roordahuizum k2 x 18,756, 5220,— Subsidie gemeente: 11982,k0 - 5220,6762.kO. Deze regeling betekent dus, dat de gemeente rond 56% van de totale vervoerskosten voor haar rekening neemt, welk percentage wij met het oog op het doel, dat bij het zwemonderwijs voorzit, aanvaardbaar achten. Wij stellen u dan ook voor, te rekenen met ingang van 1 januari 1972, tot vaststelling van bovengeschetste subsidieregeling over te gaan en daartoe te nemen een besluit, waarvan het ontwerp bij de raadsstukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D.Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 51