6. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de Vrou wenadviescommissie voor de woningbouw» GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de gemeenteraad» No. 2960. Grouw3 17 december 1971 Zoals u bekend is, geniet de Vrouwenadviescommissie voor de woning bouw in Idaarderadeel sedert 1 januari 1961 een subsidie uit de gemeen tekas van 50per jaar. Blijkens een onlangs ingekomen schrijven hebben de vrouwenadvies commissies van Idaarderadeel, Baarderadeel en Utingeradeel inmiddels een fusie aangegaan, zodat zij thans werken onder de naam van "Vrouwenadvies commissie Midden-Friesland". Onder overlegging van een raming van kosten heeft de nieuwe commis sie zich tot bovengenoemde gemeenten gericht met het verzoek, om gezamen lijk een subsidie van 350,beschikbaar te stellen, waarvan 117, ten laste van deze gemeente zou komen. Aangezien de commissie nuttig werk verricht bij de beoordeling van bouwplannen van de woningbouwvereniging "Midden-Friesland" en de overge legde begroting ons geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, stellen wij u voor, aan de nieuwe commissie met ingang van 1 januari 1972 een subsidie uit de gemeentekas te verlenen van 117,per jaar en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrij ling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 53