GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2961 Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de Fe deratie Idaarderadeel van "Het Groene Kruis" Aan de gemeenteraad. Grouw, 17 december 1971» Zoals u bekend is, is bij uw besluit van 15 december 1970 aan de Federatie- Idaarderadeel van "Het Groene Kruis" met ingang van 1 janu ari 1971 onder meer een subsidie uit de gemeentekas toegekend van 0,75 per lid per jaar. Blijkens een voor u ter inzage liggend schrijven is de Provinciale Friese Vereniging "Het Groene Kruis", aan wie deze subsidie ten goede komt, bij het opstellen van haar begroting voor 1972 uitgegaan van een trendmatige kostenstijging van 8%, hetgeen resulteert in een verhoging van de subsidie tot 0,80 per lid. In verband hiermede vraagt de provinciale vereniging,cm aan de plaatselijke Groene-Kruisverenigingen met ingang van 1972 een subsidie toe te kennen van 0,80 per lid. Wij zijn van oordeel, dat het verzoek, met het oog op de algemene kostenstijgingen alleszins redelijk is en dat de gemeente zich, gelet op de belangrijke taak, die het Groene Kruis op het gebied van de volksge zondheid vervult, aan de gevraagde financiële steun niet mag onttrekken. Wij stellen u derhalve voor, aan genoemde federatie met ingang van 1 januari a.s. een jaarlijks subsidie uit de gemeentekas te verstrek ken ten bedrage van 0,80 per lid. (De rechtstreeks aan de federatie ten goede komende subsidie van 35% van de rijkssubsidie blijft hierbij onaangetast Teneinde te voorkomen, dat als gevolg van toekomstige kostenstij gingen elk jaar opnieuw een raadsbesluit moet worden genomen, verdient het naar onze mening aanbeveling, de redactie van het raadsbesluit met betrekking tot het subsidiebedrag als volgt te doen luiden: "a. een jaarlijks bij de begroting vast te stellen bedrag per lid per jaar o Aldus handelende kunt u zich jaarlijks bij de behandeling van de begroting over de hoogte van de .subsidie uitspreken. In verband hiermede ware het voor u ter inzage liggende concept-be sluit tot besluit te verheffen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 55