GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2962 8c Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Provinciale Friese Vereniging "Het Groene Kruis" Aan de gemeenteraad» Grouw, 17 december 1971» Bij uw besluit van 13 februari 1968, no. 5, zijn aan de Provinciale Friese Vereniging "Het Groene Kruis" de volgende jaarlijkse subsidies uit de gemeentekas toegekend: a. een doelsubsidie voor de consultatiebureaus voor zuigelingen van 0,61 per consult in de gemeente; b. een doelsubsidie voor de consultatiebureaus voor kleuters van 1,22 w per consult in de gemeente. Deze subsidies zijn telkenjare verhoogd, laatstelijk tot respectie velijk 0,77 en 1,60 per consult. Aan de hand van de opgemaakt'' begroting heeft bovenbedoelde vereni ging berekend, dat na aftrek van de provinciale subsidie en van de bij drage de plaatselijke verenigingen de .gemeentelijke subsidie over 1972 gesteld zou moeten worden op respectievelijk 0,95 en 1,77- Zij ver zoekt de gemeente, deze bedragen per consult beschikbaar te willen stellen. Inwilliging van het verzoek betekent voor de gemeente een totaal-uit gaaf van: 1 i+78 zuigelingenconsulten a 0,95 1 i+OU,10 218 kleuterconsulten a 1,77 f 385,86 Totaal 1789,96 Wij zijn van oordeel, dat, gelet op het doel van de subsidie en de voortschrijdende kostenstijgingen de gevraagde verhoging alleszins rede lijk is. In verband hiermede stellen wij u voor, met ingang van 1972 de subsi dies per consult te verhogen tot respectievelijk 0,95 en 1,77» Aangezien de subsidiebedragen telken jare stijgen is het naar onze mening gewenst, het betreffende raadsbesluit dusdanig te redigeren, dat niet elk jaar opnieuw een raadsbesluit behoeft te worden genomen, doch dat het bedrag bij de begroting wordt bepaald. Het overgelegde concept-besluit ware daartoe tot besluit te verheffen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J„Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 57