9. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van de Fryske Toanielstifting "Tryater". GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de gemeenteraad. No. 2963 Grouw, 17 december 1971» Van bovengenoemde stichting is een verzoek ingekomen, om een subsi die uit de gemeentekas te mogen ontvangen ten bedrage van 0,15 per in woner per jaar. Naar aanleiding van dit verzoek merken wij op, dat de Fryske Toa nielstifting in 1966 is opgericht en sedertdien een subsidie heeft ont vangen van de provincie. Zij tracht stukken van behoorlijk artistiek ni veau uit het moderne wereldrepertoire in de Friese taal op het toneel te brengen. Het aantal voorstellingen bleef tot '1969 beperkt tot 15 a 20 per jaar. Naast deze stichting bestonden er in Friesland nog enkele andere toneelgezelschappen, die een repertoire brachten, dat was ingesteld op een breder publiek. In 1969 is een samenwerking tot stand gebracht tus sen de semie-beroepsspelers van laatstgenoemde gezelschappen en "Tryater", waardoor bereikt is, dat deze spelers thans bij "Tryater" onder contract staan. Men hoopt hierdoor een gevarieerder programma te kunnen bieden. Blijkens de overgelegde begroting voor 1972 kunnen de inkomsten van 75 geraamde voorstellingen, inclusief de winst op de programmaverkoop, gesteld worden op 1+6.000, De totale uitgaven belopen een bedrag van 320.000,zodat een tekort resteert van 27I+.OOO, Inwilliging van het verzoek door alle Friese gemeenten betekent een totale bijdrage in het tekort van rond 30%. De provincie Fries-land subsi dieert/eveneens rond 30% in het tekort, terwijl aan het rijk is verzocht,/ reeds om de resterende k0% in. de vorm van subsidie bij te passen. met Blijkens de onderhavige aanvrage heeft het gezelschap in de laatste drie jaar in 28 Friese gemeenten in totaal 112 voorstellingen gegeven. Hierbij ontbreekt de gemeente Idaarderadeel. Ten aanzien van de subsidiëring van "Tryater" heeft de afdeling Friesland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten indertijd een gun stig advies uitgebracht. In verband hiermede en gelet op de omstandigheid, dat het o.i. mede op de weg van de gemeenten ligt, om een goede ontwikkeling van het Frie se beroepstoneel te bevorderen, stellen wij u voor, met ingang van 1 ja nuari 1972 aan de Fryske Toanielstifting "Tryater" een jaarlijks subsi die uit de gemeentekas te verlenen van 0,15 per inwoner en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 59