Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Idaarderadeel op woensdag 29 december 1971» 's namiddags GEMEENTE IDAARDERADEEL o*1 2 uur. GROUW Aanwezig: mevr. J. Spijkstra-Nijdam en de heren G. van Essen, G.H. Vled- der, beiden wethouder, Sipke de Boer, K„ Schermer, Freddy van der Meuien, P.J. de Visser, J. Meester, Sjouke de Boer, S. Bangma, P. v.d. Hem, H. van de Lageweg en. Freek van der Meulen. Voorzitter: de heer K.J. Vrijling, burgemeester Secretarisde heer D. Smits. De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde punt: 1. Notulen: De notulen van de vergadering van 14 december j.l. worden onveranderd vastgesteld. 2. Mededelingen: geen. 3. Ingekomen stukken: De stukken a en b worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. Beroepschrift van de directeur van de rijksgebouwendienst te Groningen tegen de weigering van een bouwvergunning. De voorzitter deelt mee, dat van de Stichting Grouw het volgende aan de raad gerichte telegram is ontvangen: "Stifting Grou is tsjin anten- nebou op foarsteld plak - forsiket ütstel. Brolsma, foarsitter - Hoe- kemaskri uve r1 Voorts is bij burgemeester en wethouders een lijst met 1+9L- handteke ningen ingekomen met het verzoek om schrapping van dit punt van de lijst en verdaging naar een nader te bepalen tijdstip. Spreker zegt, dat burgemeester en wethouders geen aanleiding hebben gevonden het voorstel terug te nemen. Spreker beschouwt deze actie als een diep wantrouwen tegenover de raa.d. Burgemeester en wethouders stel len toch voor de vergunning te weigeren. Inderdaad lopen de meningen in het Col ten aanzien van dit punt niet parallel, maar dit verschil is niet van lege voldoende belang cm met een minderheids- of meerderheidsvoorstel te komen De heer Freek van der Meulen zegt het ook opgevallen te zijn, dat uit het voorstel geen minderheids- of meerderheidsstandpunt blijkt. Spreker zegt dat de fractievoorzitters van de raad eveneens een afschrift van de petitie hebben ontvangen. Hiervoor zijn een 15-tal jongeren actief bezig geweest om de handtekeningen te verzamelen. Deze ondertekenaars ke ren zich niet tegen de mast, maar verzoeken de beslissing uit te stellen. De voorzitter heeft zoeven opgemerkt dat deze actie een blijk van wan trouwen tegenover de raad is. Spreker is het hiermee niet eens en wijdst op de hearings die over het' kommenplan zijn gehouden. In deze geest moet men deze actie ook zien. Ook Spreker zou een hearing over dit geval toe juichen, men kan dan pro en- contra horen en in een volgende vergadering een beslissing nemen. Hij maakt hier een voorstel van. Ook de heer Sjouke de Boer stelt zich achter de suggestie van de peti tie, teneinde de bevolking gelegenheid tot inspraak te geven. Spreker vindt dit een tekortkoming van het voorstel waaraan ook hij aanvankelijk niet heeft gedacht. De heer JMeester zegt dat de heer Sjouke de Boer zich nu een voor stander van voeling met de bevolking toont. Spreker meent, dat dit ook van de commissieleden had kunnen uitgaan. Zelf heeft hij met diverse ver enigingsbesturen en inwoners gesproken. Spreker meent dat de meerderheid van de commissie er met de pet naar heeft gegooid. Spreker weet niet of de FNP soms denkt, laat ze in Grouw maar rommelen. Hij heeft ook naar de technische kant van de bouw geïnformeerd en vernomen, dat het een fabeltje is, dat de mast precies op die plaats moet staan. Er is gez6gd dat het een rechte mast zou zijn. Er komen echter ook uitsteeksels aan. Men moet het beschouwen als een kerstboom. Eerst een naakte boom en later van alles er aan Er is ook gezegd dat de eventuele storing voor de televisie te verhelpen is. Dit moet nog worden afgewacht. Verder zou deze mast in het centrum moeten sta,an.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 5