GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW ïïo. 296b 10. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (V.V.V.te Grouw. Aan de gemeenteraad. Grouw, 17 december 1971 - Van het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Grouw is een schrijven binnengekomen, waarin wordt gesteld, dat Grouw als een der grootste watersportcentra in Nederland een professioneel draaiende V.V.V. niet langer kan ontberen, hetgeen o.a. betekent, dat een informa tiekantoor moet worden ingericht en een functionaris in vaste dienst ge durende het gehele jaar moet worden aangetrokken. Het bestuur is van mening, dat het met het oog op het grote econo mische en sociale belang, dat_de gemeente bij het toerisme heeft, noodza kelijk is, dat voor deze nieuwe opzet offers worden gebracht. Adressant heeft in verband hiermede de volgende begroting opgesteld: Uitgaven: In fo rmat i eb ure au 10.000,Huisvesting 10.000,Inventaris 3550,— 1600 ƒ16000, 1600, 1000 1000,- 300 1000,- 500,- 200,V- 3000 £_J0000 Inkomsten Contributie leden V.V.V. Contributie Recreatieoord Subsidie gemeente Idaarderadeel 10.000,Salarissen (incl soc, I lasten) Telefoon en porti Kantoorbehoeften Manifestaties en acti viteiten t.b.v. de gasten Algemene vaste lasten Folders, propaganda- drukwerk Onderhoud eigendommen Bestuurskosten Contributies en bij dra- gen Verzekeringen en belas tingen IJQiQQ&s— Het bestuur stelt zich voor, voor de huisvesting een pand aan' te ko pen en te verbouwen, waarmede een kapitaalsuitgaaf van 15*000,zal zijn gemoeid. Voor rente, afschrijving, onderhoud, verwarming, -water en 1 electriciteit. ontstaat dan de hierboven vermelde jaarlijkse last van. 3550,-- De aankoop-kosten van de inventaris zijn gesteld op f 5000,waarüit (inclusief het onderhoud) een jaarlijkse last voortvloeit van 1600,zo als hierboven is aangegeven. Wat de inkomsten betreft, zet adressant uiteen, dat momenteel in totaal rond 8k00,— aan contributie van de leden wordt ontvangen en dat, hoewel het nauwelijks verantwoord is, de contributie - die door recente en te ver wachten bedrijfssluitingen een dalende tendens vertoont - verder te verho gen, men niettemin wil trachten het totale contributiebedrag op te voeren tot 10.000, Voor het alsdan nog resterende tekort van 20.000,doet het bestuur een beroep op de gemeente en op de Stichting Recreatieoord te Grouw, om elk de helft of 10.000,voor hun rekening te nemen. Naar aanleiding van het onderhavige verzoek mogen wij opmerken, dat ons bekend is, dat op de onlangs gehouden ledenvergadering der vereniging is be sloten, het contributiebedrag van de leden daadwerkelijk te verhogen tcft het totale bedrag.van 10.000, 4 23750 32^0 f J-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 61