Het is ons voorts bekend, dat de Stichting Recreatieoord om uiteen lopende redenen gemeend heeft, afwijzend op het tot haar gerichte ver zoek te moeten beschikken. Na de doorgevoerde contributieverhoging brengen de leden een bedrag bijeen van slechts 1/3 van de totale kosten. Wij achten deze bijdrage van de direct belanghebbende middenstanders aan de lage kant. Verder zijn wij van oordeel, dat de noodzaak van aantrekking van een "full-time" - functionaris overtrokken is. Hoewel de aanstelling van een zodanige kracht op zichzelf wellicht wenselijk zou zijn, is naar onze me ning het draagvlak te Grouw daarvoor thans nog te smal. In dit verband verdient het naar onze mening aanbeveling, dat ge streefd wordt naar samenwerking met omliggende plaatsen, om op die wijze tot een op professionele leest geschoeide V.V.V. te komen. Tenslotte merken wij nog op, dat voor salaris en sociale lasten van de nieuwe functionaris - een taakomschrijving treft u bij de ter inzage liggende stukken aan - een bedrag van 16.000,is uitgetrokken, het geen naar onze mening te laag is voor de aanstelling van een gekwalifi ceerde kracht Afgezien van de omstandigheid, dat het voorgestelde plan door de ne gatieve reactie van de Stichting Recreatieoord niet kan worden verwezen lijkt, menen wij dat een gemeentelijke bijdrage van 10.000,per jaar in het raam van de financiële mogelijkheden voor de handhaving en uitbouw van een redelijk algemeen voorzieningenpeil te ver zou voeren. Op grond van een en ander stellen wij u voor, afwijzend op het ver zoek te beschikken. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 63