GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW 11. Verzoek 0111 subsidie uit de gemeentekas, van de Stichting Overkoepeling Neder landse Muziekorganisaties (S.O.N.M.O.) ten behoeve van de plaatselijke muziek korpsen. No. 2965 Aan de gemeenteraad. Grouw, 17 december 1971» Van bovengenoemde stichting is een schrijven ontvangen, waarin zij adviseert, de harmonie- fanfarekorpsen,.brassbands en tamboerkorpsen te subsidiëren overeenkomstig door haar aangegeven normen. De normen, die de stichting voorstelt, zijn belangrijk hoger dan de subsidiebedragen, die de beide, in de gemeente gevestigde muziekkorp sen thans genieten (elk 500,— per jaar). Voor het scheppen van een ge zonde basis voor het voortbestaan van de gemeentelijke muziekkorpsen zou het geen overdreven luxe zijn, om te zijner tijd de subsidie van gemeen tewege te verhogen, maar aanpassing aan de gesuggereerde'normen zou in verband met de financiële positie der gemeente te ver voeren en boven dien consequenties scheppen ten aanzien van andere door de gèmeent© ge subsidieerde verenigingen. Bovendien'heeft de gemeente de beide korpsen boven de gebruikelijke subsidie reeds op andere wijze financiële steun verleend. Immers in uw vergadering van 8 juni j.l. werd besloten, voor delging van hun schulden aan ''Apollo" en "de Kriich" een bijdrage a fonds perdu uit de gemeentekas te verlenen van respectievelijk 5^+00,-en 7000, Met het oog op het vorenstaande achten wij het thans nog niet nodig, de subsidie aan te passen aan de voorgestelde normen. Wij stellen u derhalve voor, afwijzend op het verzoek te beschikken en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de raadsstukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 65