GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2966 12. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van het gewest Friesland van het Konin klijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (K.N.C.G.V.) ten behoeve van de vorming van technisch kader. Aan de gemeenteraad. Grouw, 17 december 19T1 Van bovenbedoeld verbond is een schrijven ingekomen, waarin wordt me degedeeld, dat het gewest Friesland van het K.N.C.G.V., omvattend 32 vereni gingen met rond 10.000 leden voornemens is met een viertal groepen te ko men tot een centrale training, enerzijds om een selectie te verkrijgen van jonge mensen met bijzondere aanleg, anderzijds cm deze selectie-groepen te richten op de technische kadercursussen. De bedoeling is, om van deze men sen de toekomstige gymnastiekleiders en -leidsters te kweken. Aangezien met een en ander kosten zijn gemoeid, vraagt het verbond om een subsidie uit de gemeentekas tot een bedrag van 100,— per jaar. Naar aanleiding van dit verzoek mogen wij opmerken, dat naar onze me ning de subsidiëring voor de sport zich dient te richten op die verenigin gen, Welke de sportbeoefening voor een zo groot mogelijke groep van de be volking waarborgen. Directe subsidiëring voor de vorming van selectie- groepen en'voer de bevordering van de topsport is een aangelegenheid, die onzes inziens niet op de weg van de gemeentelijke overheid ligt. Wij stellen u dan ook voor, afwijzend cp het verzoek te beschikken en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de raadsstukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J. Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 67