353= 13. Verzoek van diverse organisaties om subsi die uit de gemeentekas. GEMEENTE iDAARDERADEEL GROUW No. 2967 Aan de gemeenteraad. Grow, 17 december 1971» Van de volgende organisaties zijn verzoeken ingekomen om subsidie uit de gemeentekas 1. de Nederlandse Hartstichting; 2. de Stichting Het Nederlands Astma Fonds; 3. de Stichting voor het ongeboren kind; i+. de Ried fan de Fryske Biweging; 5. de Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers; 6. de Stichting Friesland voor Ontwikkelingssamenwerking; 7. de Stichting "De Fryske Mole". Deze organisaties behoren tot groep V van de subsidie-nota, waarmede u zich in uw vergadering van 11 november 1969 hebt kunnen verenigen. Het betreft hier instanties, die weliswaar het welzijn van de inwoners der ge meente kunnen bevorderen, maar ten aanzien waarvan er nauwelijks een direct aanwijsbare taak voor het gemeentebestuur ligt, zodat zij niet voor subsi diëring in aanmerking komen. Wij stellen u dan ook voor, afwijzend op de onderhavige verzoeken te beschikken en daartoe te nemen een besluit waarvan het concept bij de raads stukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 69