15» Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55 bis der Lager-onder- wijswet 1920 voor het jaar 1972. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 2973 Aan de gemeenteraad- Grouw, 17 december 1971° Voor 1 maart van ieder jaar dient door u het bedrag te worden vast gesteld, dat per leerling van de openbare scholen voor gewoon lager on derwijs beschikbaar word4: gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55 onder e tot en met h en p van de Lager-onderwijswet 1920, alsmede van de kosten van instandhouding. Op grond van de in de begroting voor 1972 opgenomen ramingen moet het bedrag voor dat jaar worden vastgesteld op f "ikf ,b2 per leerling. Wij stellen u voor daartoe over te gaan door vaststelling van het overgelegde concept-besluit. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 71