BEKENDMAKING De Burgemeester brengt ter openbare kennis, dat door hem een openbare vergadering van de raad is belegd opvoersiag 29 december a.s. 's namiddags om 2.00 uur. Grouw, 17 december 1971» De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. AGENDA: 1Notulen. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen stukken. k. Beroepschrift van de directeur van de rijksgebouwendienst te Groningen tegen de weigering van een bouwvergunning. 5. Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van het s choolzwemmen 6. Verzoek cm verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw. 7» Verzoek om verhoging van subsidie uit de gemeentekas ten behoeve van de Federatie Idaarderadeel van "Het Groene Kruis". 8. Verzoek cm verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Provinciale Friese Vereniging "Het Groene Kruis". 9. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van de Fryske Toanielstifting "Tryater" 10. Verzoek can verhoging van subsidie uit de gemeentekas van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (V.V.V.) te Grouw. 11. Verzoek om subsidie uit de gemeentekas van de Stichting Overkoepeling Ne derlandse Muziekorganisaties (S.O.N.M.O.) ten behoeve van de plaatselijke muziekkorpsen. 12. Verzoek cm subsidie uit de gemeentekas van het gewest Friesland van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiekverbond (K.N.C.G.V.) ten be hoeve van de vorming van technisch kader. 13. Verzoek van diverse organisaties om subsidie uit de gemeentekas. 11+. Behandeling van de begrotingen voor 1972. 15. Voorstel tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 75