Aan burgemeester en wethouders. Grouw, 20 december 1971. De tweede afdeling van de raad heeft heden de in haar handen gestel de begrotingen van de gemeente, van het grondbedrijf, van het gasbedrijf, van het recreatieoord en van de jachthaven, alle dienstjaar 1972, aan een onderzoek onderworpen. Hoewel de afdeling zich in het algemeen met de overgelegde ontwerpen zeer wel kan verenigen meent zij de volgende opmerkingen te moeten maken. De leden zijn unaniem van oordeel, dat het gewenst is, dat op het voetspoor van wat in enkele andere gemeenten reeds is geschied, een tege moetkoming in de kosten van het raadslidmaatschap (telefoon, porti, zaal- huur e.d.) wordt verleend. Zij menen, dat deze tegemoetkoming zou kunnen bestaan uit een jaarlijks bedrag, dat gebaseerd wordt op 50,per raadslid en 150,per raadsfractie. Verder zou de afdeling gaarne worden ingelicht omtrent de stand van zaken met betrekking tot de bouw van een nieuwe brug over de Meanewei, zulks mede in verband met de belangen van de watersport te Warga. Een der leden acht het wenselijk, dat het parkeerterrein bij de voormalige Master Wielsmaskoalle te Grouw binnen afzienbare tijd wordt opgeknapt De afdeling zou voorts gaarne zien, dat er een plan wordt voorbereid voor de verbreding van de weg vanaf de voormalige zuivelfabriek te Roorda- huizum tot de nieuwe rijksstraatweg, zulks ter bevordering van de ver- keersveiligheid. Vervolgens dringt de afdeling er op aan, dat bij afwijking van het advies van de schoolraad inzake de vaststelling van het leermiddelenkre diet daarvan melding wordt gedaan in de begroting of in de beschrijvings brief. Zij meent, dat het leermiddelenkrediet voor het basisonderwijs in verband met een geschatte kostenstijging van 10% alsnog dient te worden gebracht op de door de schoolraad geadviseerde bedragen (verhoging met 1,per leerling voor de gewone leermiddelen en f 1,per leerling voor handenarbeid). Tenslotte menen de leden, dat het gewenst is, dat het godsdienston derwijs aan de scholen naar nader te bepalen normen wordt gesubsidieerd. Ten aanzien van de bedrijfsbegrotingen en de begrotingen van het re creatieoord en de jachthaven heeft de afdeling geen behoefte aan het ma ken van opmerkingen. De rapporteur, (w.g.J. Meester.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 77