Aan burgemeester en wethouders. Grouw, 21 december 1971 - De eerste afdeling van de raad heeft heden de gemeentebegroting, de begroting van het grondbedrijf, die van het gasbedrijf en die van het re creatieoord en de jachthaven, alle dienst 1972, aan een uitvoerig onder zoek onderworpen. De afdeling heeft met voldoening kennis genomen van het feit, dat de gemeentebegroting met reële ramingen sluitend kon worden gemaakt. Zij kan zich dan ook met de opzet in het algemeen wel verenigen, doch meent aan dacht te moeten vragen voor de volgende punten. In de eerste plaats menen enkele leden, dat het niet onredelijk zou zijn, wanneer voor fractievergaderingen, die buiten het gemeentehuis(moe ten) worden gehouden, een tegemoetkoming zou worden verleend in de kosten van zaalhuur en dergelijke. In de tweede plaats wil de afdeling gaarne worden ingelicht omtrent het stadium, waarin de voorbereiding van de bouw van een nieuwe brug over de Meanewei verkeert. Zij meent, dat met deze aangelegenheid, mede in verband met de belangen van de watersport te Warga, spoed dient te wor den betracht. De bedrijfsbegrotingen en de begrotingen van het recreatieoord en de jachthaven hebben de afdeling geen aanleiding gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. De rapporteur, (w.g.Freek van der Meulen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 79