Aan burgemeester en wethouders. Grouw, 22 december 1971» De derde afdeling van de raad heeft heden de gemeentebegroting, de begrotingen van het grondbedrijf, het gasbedrijf, het recreatieoord en de jachthaven onderzocht en meent naar aanleiding daarvan de volgende opmerkingen te moeten maken. Gelet op de woonplaats van enkele raadsleden is de afdeling van oordeel, dat het gewenst is, dat de in het presentiegeld verdisconteer de afstandsvergoeding in die zin wordt gewijzigd, dat voor raadsleden, die wonen op een afstand van 8 tot 12 km een vergoeding van 5, wordt gegeven en voor hen, die wonen op een afstand van meer dan 12 km 7,50. De afdeling zou het op prijs stellen, wanneer burgemeester en wet houders nog eens willen onderzoeken in hoeverre het mogelijk is, de totstandkoming van een consultatiebureau voor kleuters te Grouw te rea liseren. Verder zou de afdeling gaarne worden ingelicht omtrent de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen verbetering van de J.W. de Visserwei De afdeling zou het voorts waarderen, wanneer burgemeester en wet houders een onderzoek zouden willen instellen naar de mogelijkheid van subsidiëring van het jeugdwerk, dat in het jeugdcentrum "Why" te Grouw wordt gegeven. Een meerderheid in de afdeling acht opvoering van het subsidie aan V.V.V. te Grouw tot een bedrag van b.v. 5000,per jaar verant woord, terwijl één der leden op het standpunt staat, dat met een verho ging tot 2500,per jaar kan worden volstaan. Overigens kan de afdeling zich zowel met de gemeentebegroting en de begrotingen van het recreatieoord en de jachthaven verenigen. De rapporteur, als met bedrijfsbegrotingen (w.g.H. v/d Lageweg.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 81