5@E GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Wo. 3088 Memorie van antwoord op de rapporten van de afdelingen van de raad betreffende het onderzoek van de begrotingen voor het dienstjaar 1972. Aan de gemeenteraad. Grouw, 22 december 1971° Waar aanleiding van bijgaande door de afdelingen uitgebrachte rappor ten betreffende het onderzoek van de begrotingen voor het dienstjaar 1972 mogen wij het volgende opmerken. Eerste afdeling- 1 - Vergoeding zaalhuur voor fractievergaderingen. De fractievergaderingen kunnen in principe alle in het gemeentehuis worden gehouden. Behalve de leden van de fractie kunnen daaraan ook twee op de reservelijst geplaatste candidaat-raadsleden deelnemen. Aangezien alle fracties van de geboden mogelijkheid gebruik kunnen ma ken, bestaat er naar onze mening geen aanleiding om een vergoeding te verstrekken in de kosten van buiten het gemeentehuis te houden fractie vergaderingen 2. Brug Meanewei. Enkele jaren geleden heeft Petroland W.V. een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van aardgas in het Laagland tussen Grouw en Warte- na. Aanvankelijk lag het in de bedoeling op vier locaties boringen te verrichten, t.w. ten oosten van de brug over de Tuitse, aan de Graft, nabij de Meanewei-brug en bij de rijksstraatweg. De laatste locatie bleek naderhand minder interessant te zijn, zodat aldaar van boring werd afgezien. Op de overige drie plaatsen werden met succes boringen verricht. Door Petroland werd besloten de locaties ten oosten van de Tuitse en nabij de Graft in exploitatie te brengen. In verband met de aanvoer van zware materialen naar de locaties en de aanleg van leidingen langs de J.W. de Visserwei ten behoeve van de ex ploitatie bleek het noodzakelijk de beweegbare brug over de Meanewei te vervangen door een tijdelijke vaste brug, welke - zoals naderhand is gebleken - met het oog op de werkzaamheden van Petroland W.V. tot eind 1969 moest blijven liggen. Wadat met de watersportvereniging en Plaatselijk Belang te Warga daar omtrent overeenstemming was bereikt heeft Petroland aanvankelijk een plan voor de aanleg van een nieuwe vaste brug met opritten gemaak.t. Dit plan bleek echter niet te voldoen aan de eisen, welke worden gesteld voor bruggen in quartaire wegen, vandaar, dat naderhand contact is opge nomen met de provinciale waterstaat en de cultuurtechnische dienst. Dit contact heeft geresulteerd in de wenselijkheid van een nieuw plan tot de bouw van een vaste brug met een/doorvaarthoogte van 2,50 meter, welk vrije plan geheel was afgestemd op de eisen voor bruggen in quartaire wegen. Omtrent de constructie van de brug en de aanleg van de opritten is on langs overeenstemming bereikt met de provinciale waterstaat en de cul tuurtechnische dienst, terwijl aan de Koninklijke Wederlandse Heidemaat schappij opdracht is gegeven, het nieuwe plan uit te werken. Naar het zich laat aanzien, zal de Heidemaatschappij zich in januari a.s. van haar opdracht hebben gekweten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 83