- 2 Met de bouw van de nieuwe brug over de Meanewei was annex de aankoop van i 1+00 m2grond van de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringsmaatschap pij. De onderhandelingen hebben nogal wat moeilijkheden opgeleverd door de omstandigheid, dat de taxateur van de eigenares de grond heeft geschat op een bedrag, dat met inbegrip van kosten en schaden neerkwam op rond 113,per m2. Dit bedrag kon onzerzijds niet wor den geaccepteerd met het oog op een eventuele prijszetting voor de noodzakelijke aankoop ven gronden voor de verbetering van de J. V. de Visserwei Voor de realisering van het nieuwe plan is meer grond nodig dan voor het aanvankelijke plan. Wij hebben ons derhalve opnieuw in verbinding gesteld met de Leeuwarder Onderlinge, teneinde alsnog te komen tot een aanvaardbare prijs voor de thans totaal benodigde oppervlakte grond - 700 m2). Wij hopen, dat de onderhandelingen inzake de grondaankoop binnenkort kunnen worden afgerond. Wat het kostenaspect betreft/wij u mededelen, dat met Petroland over-/"kun- stemming is bereikt over het door haar te betalen aandeel in de kosten nen van de brug en het wegherstel. Bij een gunstige afloop van de onderhan delingen inzake de grondaankoop en het beschikbaar kanen van de vereis te financieringsmiddelen, verwachten wij, dat het plan in de loop van 1972 kan worden gerealiseerd. Wij geven u gaarne de verzekering, dat wij met een en ander de grootst mogelijke spoed zullen betrachten. Tweede afdeling. 1Tegemoetkoming kosten raadsfracties. Wij kunnen ons met de gedane suggestie zeer wel verenigen, zodat wij u voorstellen, de tegemoetkoming te bepalen op f 50,per raadslid en 150,per fractie. 2. Brug Meanewei. Zie ons antwoord onder Eerste afdeling sub 2. 3. Parkeerterrein bij v.m. Master-Wielsmaskoalle. Zoals u bekend is, werd enige tijd geleden door u besloten tot her stel van het hierbedoelde parkeerterrein, waarmede een investering van rond 17*000,zou zijn gemoeid. De betrokken begrotingspost is inmiddels goedgekeurd, zodat aan de uitvoering geen belemmeringen in de weg staan. Het ligt in onze bedoeling, het werk uit te voeren in het voorjaar 1972. k. Verbreding gedeelte weg Rocrdahuizun-rijksstraatweg. Het is ons bekend, dat dit weggedeelte te smal is en voor het ver keer gevaren oplevert. Wij zijn derhalve gaarne bereid een plan tot verbreding voor te be reiden. 5. Leermiddelenkrediet Het in de begroting geraamde krediet voor de lagere scholen was ge baseerd op een prijsstijging van 6% en had de instemming van de inspek- teur van het lager onderwijs. De schoolraad meende in haar advies reke ning te moeten houden met een kostenstijging van 10%, die neerkomt op een verhoging van 1,per leerling voor gewone leermiddelen en 1,~ per leerling voor handenarbeid boven de gedane raming. Wij zijn alsnog bereid deze verhoging door te voeren en van afwijken de beslissingen voortaan melding te maken. Het ligt in ons voornemen, de hoofden van scholen mede te delen dat het nieuw te ramen krediet bestemd dient te worden voor de normale leermiddelen en dat zij voor bijzondere aanschaffingen een verzoek om beschikbaarstelling van een extra-krediet behoren in te dienen, dat dan op zijn merites kan worden beoordeeld. 6. Subsidiëring godsdienstonderwijs Met betrekking tot deze aangelegenheid zijn wij bereid, contact op te nemen met de betrokken kerkelijke instanties. Derde afdeling- 1Afstandsvergoeding raadsleden In bepaalde gevallen lijkt ons de huidige afstandsvergoeding aan de lage kant. Wij kunnen in verband hiermee instemmen met de gedane suggestie, zo dat wij u voorstellen gedeputeerde staten te verzoeken, de afstandsver- l

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 85