goeding dienovereenkomstig te wijzigen. Consultatiebureau voor kleuters te Grouw. Met de hier geuite wens kunnen wij geheel akkoord gaan. In verband hiermede zullen wij ons nog eens in verbinding stellen met de Groene-Kruisorganisatiesteneinde tot een meer bevredigende rege ling te konen. Verbetering J.W. de Visserwei. Zoals bekend ligt het in het voornemen de J.W. de Visserwei, die in een desolate toestand verkeert, te verbeteren en te reconstrueren. Onzerzijds wordt momenteel een plan voorbereid, dat voorziet in de aanleg van het gedeelte Grouw-Wartena ter breedte van 5 1/2 m en in de aanleg van zijtakken naar Warga en Idaard ter breedte van respectieve lijk 1+ 1/2 m en 5 1/2 m. De voorbereiding geschiedt door de Heidemaatschappij in samenwerking met de Cultuurtechnische Dienst en de provincie. Over het plan is in middels overeenstemming bereikt, behoudens voor zover betreft het ge deelte tussen de brug over de Tuitse en de oostelijk daarvan gelegen boorlocatie van Petroland H.V. Het overleg omtrent dit gedeelte is nog gaande. Er zal een keuze moeten worden gedaan uit twee oplossingen, t.w. a. het volgen van het bestaande trace; b. de aanleg van een nieuw tracé oostelijk van vorenbedoelde brug. Daarna zal de Heidemaatschappij een volledig plan met kostenbegroting opmaken, dat in de eerst'e helft van 1972 gereed zal komen. In de kosten zal de cultuurtechische dienst, naar het zich laat aan zien, voor 50% participeren, de provincie voor 25% en de gemeente voor 25%, die daarvoor een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds zal verkrijgen. Subsidiëring jeugdwerk. Op grond van de bestaande regelingen past de gemeente voor het jeugd werk te Warga netto k00,bij. Wij zijn gaarne bereid, contact op te nemen met het bestuur van het jeugdcentrum "Why"om de mogelijkheid van subsidiëring van dit jeugd werk te onderzoeken tot een bedrag, dat gebaseerd is op een netto-uit gaaf van rond MDO, V.V.V.-subsidie. Het is ons bekend, dat de provinciale Friese V.V.V. er naar streeft, cm in 1972 te komen, tot de instelling van enige streek-V.V.V.'s in Fries land. Het is niet uitgesloten, dat een dezer streek-V.V.V.'s te Grouw zal worden gevestigd en bepaalde taken van de plaatselijke V.V.V. kan overnemen. In verband met de omstandigheid, dat de huidige informateur van V.V.V. Grouw zijn functie per 1 januari a.s. neerlegt, zal, in afwachting van de totstandkoming van een streek-V.V.V., plaatselijk een overgangsrege ling moeten worden getroffen. Wanneer het bestuur van V.V.V. te Grouw een plan voer een overgangs regeling aan ons voorlegt, waaruit financiële consequenties voor de ge meente voortvloeien, dan zijn wij gaarne bereid, zo'n regeling, op haar merites te beoordelen en u te zijner tijd een voorstel ter zake te doen. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J Vrijling, burgemeester. D. Smits secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 87