Ook de hoogspanningsmasten van het P.E.B. en de televisieantennes op wo ningen bieden een weinig fraaie aanblik. Wie de FM-mast in Irnsum en de TV-mast in Smilde kent zal moeten toegeven dat deze ook de omgeving uit welstandsoverwegingen schaden. Maar dit zijn consequenties die men uit een oogpunt van opbouw en ontwikkeling van onze huidige maatschappij moet aanvaarden. De politie heeft goede verbindingen nodig. Met het oog op de bewaking van de zendinstaliatie is het duidelijk dat de mast bij het te bouwen politiebureau wordt geplaatst. Dit is voor Spreker aanlei ding om te zeggen: "Laat maar komen". Dit, aldus zegt Spreker, is het antwoord op uw bezwaar. De voorzit ter zegt het te betreuren, dat de heer Sjouke de Boer die als lid van de commissie van administratief beroep een wijs en verstandig standpunt in nam, nu anders oordeelt en pleit voor het niet verlenen van de vergun ning. Wethouder van Essen zegt, dat de meerderheid van het college van mening is, dat de mast uit welstandsoverwegingen niet op de aangegeven plaats moet worden gebouwd. Formeel heeft de voorzitter gelijk, wanneer hij zegt, dat wanneer de meerderheid van het college voor het verlenen van de vergunning zou zijn geweest, het verzoek de raad niet zou hebben bereikt. Spreker zegt het met de voorzitter eens te zijn dat voor het verlenen van bouwvergunningen geen hearings nodig zijn. Het besluit van burgemeester en wethouders dient te worden aanvaard. Is men het hier niet mee eens, dan moet men andere mensen kiezen. Spreker zegt, dat de meerderheid niet tegen de bouw van de mast op een andere plaats is. De meerderheid is ook van mening dat de politie over goede verbindingen moet kunnen beschikken. Een andere plaats is technisch mogelijk. Zo is ook Irnsum (FM-mast) genoemd maar inbouw hier zou te duur zijn en de ap paratuur op zaterdag of zondag slecht te bereiken. Ook de mogelijkheid van sabotage is naar voren gebracht. Spreker is het met de voorzitter eens, dat het artikel in de Frisia niet juist was. Indien men de inwo ners ergens op wil attenderen dan moet dat op een andere plaats. Wethouder Vledder zegt het er mee eens te zijn, dat het voorstel niet teruggenomen wordt en dat geen hearing wordt gehouden. Het lijkt wel een beetje op de geschiedenis van de tweede P.E.B,-centrale hetgeen Spreker niet juist vindt. In goede verhouding hebben burgemeester en wethouders tot weigering besloten. Wel wil Spreker de heer Sipke de Boer antwoorden op diens op merking. Indien burgemeester en wethouders "ja" zouden hebben gezegd was er verder niets aan te doen geweest. Er zij opgemerkt dat burgemeester en wethouders niet met een minder- of meerderheidsvocrstel zouden zijn gekomen. Dit is juist. Daarom is Spreker het niet met de voorzitter eens, dat deze nu zijn mening als min derheid verdedigt. Spreker zegt dat burgemeester en wethouders het voorstel niet terug nemen. Men moet vertrouwen hebben in de raad De wethouder meent, dat de aktiegroep toch wel iets heeft bereikt. De rijksgebouwendienst weet nu hoe een deel der bevolking er over denkt Spreker zegt persoonlijk van mening te zijn, dat niet beide leden van de beroepscommissie, die "ja" hebben gezegd, wijs en verstandig zijn ge weest maar het lid dat "neen" heeft gezegd. Indien later mocht blijken dat hogere instanties het anders zien, dan zal men zich hierbij moeten neer leggen. In ieder geval heeft de raad dan zijn verantwoordelijkheid ge toond. De heer Sjouke de Boer zegt,/wanneer zijn visie is veranderd, dit f~ dat, niet inhoudt dat door de actie zijn standpunt gewijzigd is. Spreker wil alles eerst nog eens nader bezien. Spreker vindt de gehouden aktie wel be langrijk maar dit had moeten gebeuren, voordat de beroepscommissie uit spraak had gedaan. De heer Meester meent, dat de voorzitter hem verkeerd heeft begrepen. Hij heeft niet gezegd dat het een kerstboom is5 maar straks door de uit steeksels wordt. En deze laatste komen er zeker. De mast zal eerst alleen voor Friesland worden gebruikt maar te zijner tijd voor het hele noorden. De heer Freek van der Meulen meent van wethouder Vledder te hebben begrepen dat de mensen die tekenden tegen de vergunning waren. Dit is niet juist. Deze 500 mensen willen nader met de gemeente over deze mast praten. Spreker zou het betreuren indien nu een beslissing werd geforceerd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1971 | | pagina 9