Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No. 237 Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 25 januari 1974. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 5 februari a.s., 's avonds om 7.30 uur. 1Notulen. De notulen van de vergadering van 18 december j.l. gaan in concept hierbij Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen. Door ons zijn in vaste dienst benoemd: a. Mej. J.l. Smit tot leidster aan de kleuterschool "De Bernewrald" te Roordahuizum b. Mevr. C.J.J. Schurink-Eikenbroek tot onderwijzeres aan de Vaster r7iel- smaskoalle te Grouw. c. Ilevr. I.E. van den Hoven-Germeraad tot onderwijzeres aan De Finne te Wartena Allen waren reeds tijdelijk aan genoemde scholen verbonden. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 14 augustus j.l., no. 6, tot aankoop van grond van C., D. en A. van Balen te "artena. b. Bericht van gedeputeerde staten, houdende verdaging van de beslissing omtrent het raadsbesluit d.d. 9 oktober j.l., no. 13, tot vaststelling van de verkoopprijzen van industrieterreinen tussen de Stationsweg en de Rechte Grou. c. Bericht van gedeputeerde staten, houdende verdaging van de beslissing omtrent het raadsbesluit d.d. 9 oktober j.l., no. 12, tot vaststelling van de verkoopprijzen van bouwterreinen te Nartena (complex Nartena ten noorden II) d. Bericht van gedenuteerde staten, houdende verdaging van de beslissing omtrent het raadsbesluit van 9 oktober j.l., tot wijziging van de be groting van het grondbedrijf voor 1973 inzake het bouwrijp maken van de industrieterreinen, bedoeld sub b. e. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 12 juni j.l., no. 9, tot verkoop van de voormalige St. Mar- tinusschool met grond aan de fa. K. Meinderts en Zn. te Warga. f. Bericht van gedeputeerde staten, houdende verdaging van de beslissing omtrent de gemeentebegroting en de begrotingen van de bedrijven voor het jaar 1974. g. Brief van het orojekt Grouw van de Culturele Stichting Idaarderadeel i.o., waarin beschouwingen worden gewijd aan en gegevens worden ver strekt omtrent de jeugdsoos 'De Pipe", het jeugdcentrum "T7hy? het huidige gebouw (v.m. Master T1ielsmaskoalle)mogelijke andere huisves ting, de culturele stichting in oprichting enz. De burcremeester van Idaarderadeel K.J. Vrijling Agenda - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1