GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.: 737 Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. OnderwerpRaadsvergadering Grouw, 1 maait 1974. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dins dag 12 maart a.s., 's avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel K.J. Vrijling. Agenda 1Notulen. De notulen van de vergaderingen van 5 februari en 15 februari j.l. gaan in concept hierbij Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Medede 1 .ingen a. In verband met een desbetreffende vraag van de heer P. de Visser in de raadsvergadering van 5 februari j.l. delen wij u mede, dat wij te reke nen met ingang van 1 augustus 1973, de boerderij :!Graalda!; met voorstè woongedeelte aan de Stationsweg te Grouw tot wederopzegging en met in achtneming van een wederzijdse opzegtermijn van drie maanden in gebruik hebben gegeven aan de CoSperatieve TTerktuigenvereniging "Under Us" te Grouw tegen een vergoeding van 500,per kwartaal. Aan de ingebruik- geving is onder andere de voorwaarde verbonden, dat de gebruiker gerech tigd ishet woongedeelte en de stalruimte aan derden in onderhuur te geven en dat de gebruiker verplicht iseen deel van de schuurruimte kosteloos ter beschikking te stellen aan de vereniging F.F.F. te Grouw voor de opslag van haar materiaal. b. MejB. Terpstra, die tot voor kort als tijdelijk leidster werkzaam was aan de kleuterschool '!!t Roefke" is door ons met ingang van 1 februari j.l. in vaste dienst aan deze school benoemd. 3Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 18 december j.l., no. 5, tot aankoop van grond met schiphuis van V.V.V. te Grouw. b. Bericht van de Kroon inzake goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 18 de cember j.l., no. 14, tot. vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van een woonforensenbelasting. c. Bericht inzake goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 13 november j.l., no. 14, tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasting. d. Bericht van gedeputeerde staten van ontvangst van het raadsbesluit d.d. 5 februari j.l., no. 15, tot wijziging van de Algemene Politieverorde ning (afbranden rietvelden en ruigten) e. Jaarverslag van de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw Midden- Friesland over 1973. f. Dericht van gedebuteerde staten, houdende goedkeuring van de gemeentebe groting en de bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1974. g. Rapport over de rekreatie in Friesland en de rol van de vakbeweging daarin van de distriktsraad Friesland van het Nederlands Katholiek Vak verbond. 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1