Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Grouw, 29 maart 1974. No. 1055 OnderwerpRaadsvergadering Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 9 april a.s., 's avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel,. K.J. Vrijling. Agenda 1Notulen. De notulen van de vergadering van 12 maart j.l. gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 15 februari j.l., no. 1, tot aankoop van een boerderij met grond van N. Benedictus te Warga. b. Bericht van gedeputeerde staten, houdende vaststelling van de gemeente rekeningen en de bedrijfsrekeningen over de diensten 1969 en 1970. c. Bericht van de Kroon, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 13 november j.l., no. 13a, tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van een rioolbelasting. d. Bericht van de Kroon, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 13 november j.l., no. 13b, tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van een wegbelasting. e. Bericht van gedeputeerde staten, dat geen bezwaar bestaat tegen het raads besluit d.d. 18 december j.l., no. 4, tot wijziging van de Arbeidsover eenkomstenverordening f. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van de raadsbeslui ten d.d. 9 oktober j.l., nrs. 12 en 13, inzake de verkoop van bouwterrei nen (complex Wartena ten noorden en industrieterreinen te Grouw) g. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 13 november j.l., no. 29, inzake de verkoop van bouwterreinen in complex Zuid II B te Grouw. h. Bericht van de Kroon, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 13 november j.l., no. 15, tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van reinigingsrechten. i. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 12 maart j.l., no. 11, tot aankoop van een perceel grond met hok van K. de Groot te Grouw. j. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbe sluit d.d. 5 februari j.l., no. 6, tot wijziging van de bouwverordening. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot aankoop van een perceel grond aan de Buorren te Roordahuizum. 5. Voorstel tot wijziging van de Algemene Politieverordening, voor zover be treft het in gebruik nemen van tweede woningen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1