Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.: 1735 Onderwerp: Raadsvergadering Grouw, 31 mei 1974. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag lij uni ass avonds om 7.30 uur De burgemees v van Idaarderadeel, K.J. Vrij ling. 1. Notulen. Agenda De notulen van de vergadering van 14 mei j.l. gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. Mededelingen. Zoals u bekend is, lag het in de bedoeling de interpellatie van de heer S. Bangma inzake voorzieningen nabij de Sijtebuurster Ee te doen houden in de juni-vergadering. Aangezien de voorbereiding terzake nog niet is voltooid, wordt voorgesteld, de interpellatie uit te stellen tot de vergadering van 6 augustus a.s. 3. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende verdaging van de beslissing om trent het raadsbesluit d.d. 5 februari j.l., no. 4, tot vaststelling van de verkoopprijzen van gronden in het plan "De Roef" te Grouw. b. Koninklijk Besluit tot vernietiging van de besluiten van burgemeester en wethouders en van de raad inzake de voorzieningen nabij Irnsumerzijl we gens strijd met de wet. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Benoeming c.q. herbenoeming van leden van het bestuur der Stichting Rekrea- tieoord te Grouw. 5. Voorstel tot aanbesteding van de rekonstruktie van de weg Grouw-Wartena 6. Voorstel tot het treffen van salarismaatregelen ten behoeve van het gemeente- personeel en het personeel der stichting Friesma-Hiem per 1 april 1974. 7. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de schoolschoonmaaksters/-makers 8. Benoeming van een nieuwe direkteur van de ïlavo-school te Grouw (vakature F. de Graaf) 9. Voorstel tot verhuur van een perceel water aan de Fa. De Groot en Hofstra te Grouw. 10. Voorstel tot aankoop van een perceeltje grond te Warstiens ten behoeve van de aanleg van parkeergelegenheid. 11. Voorstel tot het verlenen van een recht van opstal aan de Korfbalvereniging "Marfügels" te Grouw voor een was- en kleedgelegenheid annex kantine op het sportterrein alhier. - 2 - ...l'.XVt V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1