- 11 - Spreker vraagt of de vereniging Dorpsbelang met dit voorstel op de hoogte is, alsmede de bewoners. Spreker zegt het college bijna in overweging te willen ge ven te zijner tijd een nieuwe schooi op een andere plaats te bouwen. Men kan dan deze verbouwingskosten besparen. De heer Van de Lageweg heeft de situatie ook in ogenschouw genomen. Op zich lijkt het niet 20 gek. Da bewoners zullen echter wel bezwaar hebben. Ook het schoolplein voldoet niet aan de eisen wat de afmetingen betreft. Daarnaast wordt het een dode straat. Spreker zegt, dat de school nu 25 jaar oud is en derhalve lijkt hem nieuwbouw beter.. Wethouder Van Essen antwoordtdat burgemeester en wethouders met het bestuur der school een onderhoud hebben gehad, waar de verschillende mogelijkheden zijn besproken. Voor nieuwbouw is geen grond beschikbaar. De nog aanwezige grond is voor de woningbouw bestemd (woningwet- en particuliere bouw) Wanneer een perceel grond bestemd voor de woningbouw ten behoeve van een nieuwe school moet worden opgeofferd, zal het bestemmingsplan moeten worden ge wijzigd. Daarom hebban burgemeester en wethouders gedacht de Schoolstraat af te sluiten en te versmallen, met welke idee het bestuur der school zich kon vereni gen. De bedoeling was het nieuwe lokaal aan de zijkant en de speelplaats er ach ter. Op de tekening staat het andersom. Misschien dat een en ander nog anders kan worden geprojekteerd. Overigens ziet het bestuur ook moeilijkheden bij nieuwbouw. Met de vereniging Dorpsbelang en de bewoners heeft geen overleg plaats gehad. Wethouder Vledder zegt, dat in de toekomst een nieuwe school de beste oplos sing is. De heer Sjouke de Boer meent, dat de tekening een te gunstig beeld van de si tuatie geeft. Er is nu een mooie beplanting en de school mist straks het gehele front. De heer Sipke de Boer meent dat de afmetingen bij de bouw er naast voldoende zijn. Wethouder Vledder beaamt, dat de bewoners het lokaal dicht op de neus krijgen Overigens acht spreker de bezwaren tegen afsluiting van de straat niet groot, Wandelstraten zijn momenteel erg "in". Wethouder van Essen zegt dat de beste oplossing is aan het principe-besiu.it tot de bouw van een 3e lokaal medewerking te verlenen,Met de inspekteur en het bestuur zal dan nog eens worden nagegaan, wat ds beste mogelijkheid is. Aan de raad zal dein de conclusie van dit gesprek worden meegedeeld. De heer Van de Lageweg zegt begrepen te heboen, dat er met het bestuur én de inspekteur nog eens overleg zal plaats hebben. "Eet is te hopen, dat er dan ook naar geluisterd wordt", aldus zegt spreker. De voorzitter zegt dat eventueel ook met Dorpsbelang contact zal worden opge nomen v*"' Zonder hoofdelijke stemming wordt dan conform het voorstel besloten. 26. Voorstel tot aankoop van twee percelen grond te Warga. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 27. Voorstel tot het aangaan van een geldlening, groon 472.000, Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 28. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit d.d 12 maart 1974, no. 22, inzake weigering van een bouwvergunning. De heer Bangma begint met op te merken, dat de raad zich wel kan indenken dat er niet één blij der is dan hij zelf. Toen destijds het verzoek van prof. Hoeksema in de raad ter tafel kwam, heeft spreker zich ook over de juridische kant van de aanvraag laten informeren. Spreker meende, dat de heer Hoeksema recht op bouwen had en hij heeft er toen voor gepleit het verzoek toe te staan. Spreker zegt dat hij de zakelijke wettelijke - en gevoelsargumenten heeft toegelicht, maar zijn voorstel werd toen in de grond geboord. Overigens verwacht spreker, dat de raad nu wel akkoord zal gaan. De Birdskop zal in elk geval een veel mooier aanzien krijgen De heer Sipke de Boer zegt zich in dit gebied te ergeren over de bordjes met verboden toegang. Misschien dat de heer Bangma over de verwij dering daarvan bij prof. Hoeksema ook kan pleiten. - 12 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 17