Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.: 2341 Onderwerp: Raadsvergadering Grouw, 26 juli 1974. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dins dag 6 augustus a.s., 's namiddags om 2 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrijling. Agenda 1Notulen. De notulen van de vergadering van 11 juni j.l. gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2Mededelingen. a. Zoals u bekend is, werd in uw vorige vergadering ons voorstel inzake het verlenen van een recht van opstal aan de Korfbalvereniging "Marfügelste Grouw voor een was- en kleedgelegenheid annex kantine aangehouden. De bedoeling wasdat dit punt in de thans te houden vergadering opnieuw aan de orde zou worden gesteld, nadat de vereniging regels voor het mede gebruik van de voorziening door andere sportverenigingen had overgelegd. Aangezien deze regels totnogtoe niet zijn ontvangen, zal het opstalrecht in één der volgende raadsvergaderinfnmoeten worden verleend. b. In vaste dienst benoemd: 1. mejG. de Jong te Heerenveen tot onderwijzeres aan de Hjerre Gjerrits- skoalle te Grouw per 1 augustus 1974; 2. mej. J. Sietsma te Rutten tot onderwijzeres aan de J.H. Nieuwoldschool te Warga per 1 augustus 1974; 3. de heer D.M. Bonnema te Grouw tot leraar aan de Mavo-school te Grouw per 1 augustus 1974; 4. mej. B. Terpstra te Warga tot leidster aan de kleuterschool "It Roefke" te Grouw per 1 maart 1974 (was reeds tijdelijk aan de school verbonden) 3. Ingekomen stukken. a. Afschriften van de processen-verbaal der stembureaus en van het proces verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 29 mei 1974. b. Bericht van de voorzitter van het centraal stembureau, houdende mededeling van aanneming der benoeming tot lid van de gemeenteraad van G.H. Vledder, G. van Essen, T. Kooistra-de Zee, Th.B. Zwart, J. Meester, K. Schermer, P.C.S. van Belle, J. Draisma, R. BenedictusP. Knossen, F. de Wolf, T. Terpstra en S. de Boer. c. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 5 februari j.l., no. 10, tot wijziging van de bedieningstijden van de bruggen te Warga en Wartena. d. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 5 februari j.l., no. 4, inzake verkoop van bouwterreinen in het be stemmingsplan "De Roef" te Grouw. e. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 9 april j.l., no. 13, tot overdracht van een gedeelte van het gemeen schappelijk schoolgebouw te Warga aan het bestuur van de St. Martinus- school aldaar. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1