- 19 - Dat hij weggaat is zijn eigen wil geweest. Spreker zegt dat ook hij in het begin veel moeilijkheden heeft gehad. Gelukkig heeft hij zich kunnen aanpassen. Spreker heeft in de afgelopen jaren de raadsleden beter leren kennen en waardering opgedaan. Ook op het gemeentehuis heeft men steeds voor hem klaar gestaan met het verstrekken van informa tie. Dit kenmerkt de sfeer daar en dit geld?°'voor de conciërge. Spreker hoopt, dat dit zo zal blijven. De heer de Visser heeft over de toekomst gesproken. Spreker meent, dat dit hem dan het recht geeft het college nog een tip mee te geven. Hij suggereert bur gemeester en wethouders, wanneer de financiën het toelaten, voor de raadzaal een goe de geluidsinstallatie aan te schaffen zodat een ieder achter in de zaal alles goed kan volgen. De heer Van Gorkum zegt slechts kort te hebben gezeten, maar wil toch gaarne wat zeggen. Ook spreker dankt de voorzitter voor zijn woorden tot hem gericht. Spre ker zegt, dat hij bijzonder is getroffen door de sfeer in en buiten deze zaal en het met elkaar opwerken in het belang van de gemeente ongeacht de politieke kleur. Het was erg fijn. Het is maar een kort poosje geweest waar spreker echter veel plezier van heeft gehad. Spreker eindigt met aan de nieuwe raad te willen voorstellen: "De pet öf foar it forlinede jas üt foar de takomst." De heer Langhout als jongste lid in jaren zegt kort te kunnen zijn. Hij wil graag dank zeggen voor de prettige sfeer in de raadsvergaderingen. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 september 1974. voorzitter. sekretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 25