4. Voorstel tot aankoop van een perceel grond te Aegum. Aan de gemeenteraad. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.: 2092 Grouw, 26 juli 1974. Door de dienst van gemeentewerken is een beplanting van boompjes aan gebracht op een perceel grond te Aegum, ter plaatse van de brug over de Wirdumervaartkadastraal bekend gemeente Warrega, sektie A, no. 2061, ter grootte van 970 m2. De eigenaar, het Waterschap "Grote Wargastermeerpolder is bereid deze grond, waarbij hij geen enkel belang meer heeft, aan de ge meente over te dragen tegen de prijs van f 0,30 per m2 of in totaal 291,- Wij stellen u voor tot aankoop van bedoeld terreintje over te gaan volgens het bij de stukken voor u ter inzage liggendeontwerp-besluit. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrij ling, burgemeester. D. Smits sekretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 27