6. Voorstel tot verkoop van het voormalig armhuis te Warte- na. 352= GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.2094 Aan de gemeenteraad. Grouw, 26 juli 1974. Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, is enige tijd geleden in Wartena de "Stifting Warten" in het leven geroepen, welke zich ten doel stelt, een oudheid kamer in te richten. De Stifting zal op dit terrein nauw samenwerken met de Stichting Gemeentemuseum te Grouw, waartoe reeds een uitwisseling van een be stuurslid heeft plaats gehad. Ook met de Federatie van Friese Musea en Oudheid kamers heeft overleg plaats gevonden, waarbij aan de voorgenomen plannen goed keuring is verleend. De Stifting vraagt nu de oudheidkamer te mogen onderbrengen in het voorma lig armhuis en in verband hiermee het pand in eigendom te mogen overnemen. De heren F. de Boer en J. Dijkman kunnen in hun woninkje blijven wonen, terwijl met de huurders van de bergplaatsen, de heren F. Cuperus en D. Kooistra is afgespro ken, dat hun te zijner tijd de huur zal worden opgezegd. Het ligt voorts in de bedoeling van de Stifting, het pand te restaureren, waartoe het bureau voor architektuur en restauratie P.L. de Vrieze-B.N.A. te Groningen een plan heeft gemaakt. Aangezien de gemeente bij de eigendom van dit complex woninkjes geen enkel belang heeft en de stichting van een oudheidkamer te Wartena alleen maar kan worden toegejuicht, stellen wij u voor, het voormalig armhuis aan de "Stifting Warten" over te dragen tegen de symbolische koopsom van 1,en voorts onder de voorwaarden, vermeld in het bij de stukken voor u ter inzage liggende con cept-besluit. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, IC.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits sekretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 31