In de statuten is verder vastgelegd, dat de direktie jaarlijks een ontwerp- werkplan met globale kostenraming en toelichting moet indienen, dat door de aan deelhouders moet worden goedgekeurd. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal 1 miljoen bedragen, verdeeld in 1.000 aandelen elk van 1.000,die op naam zijn gesteld. Aandeel houders van de vennootschap kunnen slechts leden van de VEGIN zijn, elk lid met ten hoogste het aantal aandelen dat overeenkomt met het aantal stemmen waartoe het binnen genoemde vereniging gerechtigd is en deze vereniging zelf. De aandelen, die uit de middelen van de VEGIN worden betaald, zullen om niet aan de aandeelhouders worden verstrekt. De omzetting van het instituut in een naamloze vennootschap heeft voor de gemeente geen financiële consequenties. In verband met het bovenstaande stellen wij u voor deel te nemen in de VEG- Gasinstituut N.V.overeenkomstig de bepalingen van de voor u ter inzage liggende statuten. Het daartoe te nemen concept-besluit ligt eveneens bij de raadsstukken voor u ter inzage. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits sekretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 35