- A- f. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 14 mei j.l., no. 20, tot het aangaan van een geldlening, groot 153.000,-. g. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit, d.d. 14 mei j.l., no. 15, tot aankoop van een perceeltje grond van Halbertsma B.V. te Grouw. h. Bericht van gedeputeerde staten van ontvangst van het raadsbesluit d.d. 9 april j.l., no. 5, tot wijziging van de Algemene Politieverordening. i. Bericht van gedeputeerde staten houdende vaststelling van de bedrijfsrekenin- gen en de gemeenterekening over de dienst 1971. j. Schrijven van een zestal personeelsleden van de Mavo-school te Grouw omtrent de situatie aan de school na de benoeming van een nieuwe direkteur. k. Schrijven van het bestuur van "Het Groene Kruis" te Grouw, waarin wordt mede gedeeld, dat men er in geslaagd is, een medisch leidster voor een te stichten kleuterbureau te Grouw te vinden. Het is mevrouw Nienhuis-Rijpkema, arts te Beetsterzwaagdie medio september a.s. met haar werkzaamheden ter zake zal aanvangen Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot aankoop van een perceel grond te Aegum. 5. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein op het industrieterrein te Grouw 6. Voorstel tot verkoop van het voormalig armhuis te Wartena. 7. Voorstel tot deelneming in de VEG-Gasinstituut N.V. te Apeldoorn. 8. Voorstel inzake het voeren van rechtsgedingen met betrekking tot de invordering van gasschulden. 9. Voorstel tot het verstrekken van een bijdrage uit de gemeentekas in de restaura tiekosten van perceel Buorren 15 te Roordahuizum. 10. Aanvrage ex artikel 50 der Kleuteronderwijswet van het bestuur der Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Grouw om medewerking voor de aan sluiting van de bijzondere school op het telefoonnet. 11. Voorstel tot aankoop van een perceeltje grond te Roordahuizum. 12. Voorstel tot verhuur van een perceel water van de Grouw. 13. Voorstel tot aanschaffing van een nieuwe boekhoudmachine. 14. Voorstel tot restauratie van de spinnekopmolen in de Bird. 15. Beroepschrift van A. van der Zweep te Warga tegen weigering van een vergunning c.q. het verlenen van een voorwaardelijke vergunning voor de verbouw van zijn woning 16. Onderzoek van de geloofsbrieven en toelating van de nieuw benoemde leden van de raad. 17. Nota inzake de bestemming van vrijkomende gebouwen. 18. Verzoek om adhesiebetuiging aan een besluit van de raad der gemeente Leeuwardera- deel inzake de uitvoering van de doorstromingsregeling. 19. Voorstel tot verbetering van de Nesserweg. 20. Voorlopige vaststelling van de rekening van het grondbedrijf over de dienst 1972. - 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 3