9. Voorstel tot het verstrekken van een bijdrage uit de ge meentekas in de restauratiekosten van perceel Buorren 15 te Roordah ui z um GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aan de gemeenteraad. No.: 2097 Grouw, 1 juli 1974. MejM. de Vries, Buorren 15 te Roordahuizum heeft reeds op 15 december 1970 een verzoek ingediend, om een bijdrage uit de gemeentekas in de restaura tiekosten van het door haar bewoonde perceel. Ook heeft zij toen reeds een ver zoek om subsidie bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg aanhangig gemaakt. Aangezien destijds de middelen bij deze dienst ontbraken, zou de mogelijkheid van subsidieverlening over enige jaren opnieuw worden bezien. Thans is van de Rijksdienst voor de monumentenzorg bericht ontvangen, dat aan mejde Vries een subsidie ivordt verleend van 30% in de goedgekeurde res tauratiekosten van 32.529,72, zijnde 9.789, Wat nu de gevraagde gemeentelijke bijdrage betreft, merken wij op, dat het gebruikelijk is, dat de gemeente voor restauraties een bijdrage verleent, die overeenkomt met 30% van de dcor het rijk als subsidiabel geaccepteerde res tauratiekosten De dekking van een zodanige gemeentelijke bijdrage is verzekerd, omdat voor deze gevallen een speciale verfijningsregeling monumenten in het leven is geroepen, op grond waarvan via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ge durende 25 jaren van het rijk een bijdrage wordt ontvangen, welke is gebaseerd op 30% van de restauratiekosten. Aangezien derhalve inwilliging van het verzoek geen extra lasten voor cie gemeente betekent en door de restauratie van het karakteristieke perceel de om geving danig is verbeterd, stellen wij u voor, aan mej. de Vriesvoornoemd, een bijdrage a fonds perdu uit de gemeentekas te verstrekken van 30% van de subsidi abele kosten, echter tot een maximum van 9.789,en daartoe te nemen eer. be sluit, waarvan het concept bij de raadsstukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrij ling, burgemeester. D. Smits sekretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 45