12. Voorstel tot verhuur van een perceel water van de Groux-/ SÉ Aan de gemeenteraad. GEMEENTE 1DAARDERADEEL GROUW No2113 Grouw, 26 juli 1974. Van het aannemersbedrijf J. de Wal, Nieuwe Kade 9 te Grouw, is een verzoek ontvangen, om een perceel water te mogen huren van de "Grouw", ten zuiden van de aanlegplaats bij de jachthaven, thans in gebruik bij de fa. de Schiffart. Het ligt in de bedoeling van adressant, dit water te bezigen voor de aan leg van een bedrijfspraam met hei-installatie. Tegen verhuur van dit perceel v/ater, ter grootte van 40 m2, een en ander zoals op de voor u ter inzage liggende situatietekening is aangegeven, tegen de gebruikelijke prijs van f 0,50 per m2, bestaat bij ons geen bezwaar, mits aan de volgende voorv/aarden wordt voldaan: 1. de huur geldt voor de periode van 1 juli 1974 - 1 januari 1979; 2. de huur moet telkenjare in januari bij vooruitbetaling worden voldaan door storting ten gunste van de rekening der gemeente bij de Rabo-bank te Grom/, de eerste maal in juli 1974; 3. de gemeente is niet aansprakelijk voor het op diepte houden van het water; 4. bij beëindiging van de huurovereenkomst dienen de op het gehuurde aanwezige opstallen door de huurder, tot genoegen van verhuurder te worden verwijderd. Wij stellen u voor het gevraagde perceel water aan adressant te verhuren en daartoe een besluit te nemen, waarvan het concept bij de raadsstukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderad.ee 1 K.J.Vrij ling, burgemeester. D. Smits sekretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 51