15. Beroepschrift van A. van der Zweep te Warga tegen wei gering van een vergunning c.q. het verlenen van een voorwaardelijke vergunning voor de verbouw van zijn woning. GEMEENTE IDAARDERADEEL ^an ,~[e gemeenteraad. GROUW No.: 2211 Grouw26 juli 1974. Door de heer van der Zweep, Leeuwarderweg 18 te Warga is indertijd een plan ingediend voor de afbraak van een ten zuiden aan zijn pand grenzende wo ning en voor de bouw van een garage op de vrijkomende grond. Tegen dit plan bestond bij de Provinciale Friese Schoonheidskommissie ern stig bezwaar, omdat de bouwmassa zou worden beëindigd met een topgevel. Genoem de commissie was van mening, dat de beëindiging van de zuidzijde van de over blijvende woning van een dakschild zou moeten worden voorzien met als gevolg een verlenging van bedoelde woning. Met dit standpunt konden wij ons uit wel standsoverwegingen zeer wel verenigen. Deze oplossing stuitte evenwel op financiële bezwaren van de aanvrager. In verband daarmede is door de schoonheidscommissie een alternatief aan de hand gedaan en wel in die zin, dat aanvrager de af te breken woning zou handhaven, en in plaats van de huidige pui garagedeuren zou aanbrengen. Hoewel dit alternatief naar onze mening niet erg fraai was, hebben wij bij ons besluit van 1 april j.l. een vergunning verleend, onder voorwaardedat ge handeld werd overeenkomstig het tweede advies van de schoonheidscommissie. Uit een bespreking, welke onzerzijds daarop met aanvrager heeft plaats ge vonden, is gebleken, dat deze ook tegen realisering van dit alternatieve plan bezwaren had en om financiële redenen Sn uit hoofde van de omstandigheid, dat hij dan een nieuwe lichtschepping in de zuidmuur van zijn woning niet kon rea liseren Wij hebben echter gemeend, de welstandseisen zwaarder te moeten laten wegen dan de bezwaren van aanvrager, zodat wij hem bij brief van 15 mei j.l. he.oben medegedeeld, dat wij ons eenmaal ingenomen standpunt niet konden wijzigen. Onder dagtekening van 21 mei j.l. heeft de heer van der Zweep zich met een beroepschrift - alhier ingekomen op 31 mei j.l. - tot uw college gewenc me ne verzoek het oorspronkelijke plan alsnog goed te keuren en onze beslissing te herzien. Aannemende, dat appellant eerst op 15 mei j.l. met ons definitieve besluit in kennis werd gesteld, is het beroepschrift binnen de voorgeschreven^termijn van 30 dagen ingekomen, zodat appellant in zijn beroep ontvankelijk is. Appellant heeft in zijn beroepschrift geen nieuwe argumenten naar voren g0braDetcommissie voor administratief beroep heeft de heer van der Zweep op 9 -juli j.l. in de gelegenheid gesteld, zijn beroepschrift toe te lichten en ter zake een rapport uitgebracht, dat als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. Zoals u moge blijken, is de commissie van mening, dat het oorspronkelijke plan uit welstandsoverwegingen niet voor uitvoering vatbaar is en dat ons col leqe terecht tot het verlenen van een voorwaardelijke vergunning heeft besloten. De commissie geeft dan ook in overweging, onze besluiten te handhaven en het beroepschrift ongegrond te verklaren. Op grond van een en ander stellen wij u voor, overeenkomstig de suggestie van de beroepscommissie te handelen en daartoe te nemen een besluit, waarvan het concept bij de raadsstukken voor u ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel, K.J.Vrijling, burgemeester. D. Smits sekretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 57