- 3 - 21. Voorstel tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 103, 2e lid, der lager-onderwijswet 1920 ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onder wijs over 1973. 22. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding van de kosten wegens vakonderwijs ten behoeve van de Rooms-Katholieke School voor gewoon lager onderwijs te Warga over 1973. 23. Interpellatie van de heer S. Bangma inzake uitvoering van werken aan de Syte- buurster Ee. 24. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 april j.l. no. lib, tot onteigening van een perceelsgedeelte grond. 25. Aanvraag van het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Wartena om medewerking ex artikel 72 der Lager-onder wi jswet 1920 voor de bouw van een derde leslokaal. 26. Voorstel tot aankoop van twee percelen grond te Warga van de woningbouwvereni ging "Midden-Friesland". 27. Voorstel tot het aangaan van een geldlening, groot 472.000, 28. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit d.d. 12 maart 1974, no. 22, inzake weigering van een bouwvergunning. 29Comptabiliteit. Behalve op de uit de agenda voortvloeiende begrotingswijzigingen hebben de overgelegde concept-besluiten voornamelijk betrekking op: a. Begroting grondbedrijf, dienstjaar 1974. Opbrengst verkoop gronden te Wartena. b. Gemeentebegroting, dienstjaar 1973. 2e slotwijziging van 1973. c. Gemeentebegroting, dienstjaar 1974. 1. Ontlasting van de gewone dienst als gevolg van versterkte afschrijving in 1973. 2. Wijziging sportveld te Grouw in verband met nieuwe situering van de kleed box van de korfbalvereniging "Marfügels". 3. Aanschaffing van enig meubilair in verband met de aanstelling van een derde leerkracht aan de openbare lagere school "De Finne" te Wartena. 4. Huur en inrichting van een vertrek van de Gereformeerde Kerk te Wartena voor tijdelijke huisvesting van een klas van de bijzondere lagere school aldaar. 5. Kosten van reparatie van de brug over de Wargastervaart/en bijdrage ophaal dienst rekreatiegebied. te Warga Voorgesteld wordt de betrokken concept-besluiten tot besluiten te verheffen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 5