- 3 - Wij geven echter verreweg de voorkeur aan afbraak en bestemming van het vrijko mende terrein tot plantsoen. 3Christelijk Nationale School-bijzondere kleuterschool- gymnastieklokaal aan de Stationsweg. Het gebouw van de Christelijk Nationale School bestaat uit drie leslokalen met gang en toiletaccommodatie, terwijl de kleuterschool "De Springplank" tijdelijk gehuisvest is in een ruime barak. Het gymnastieklokaal heeft een oppervlakte van 162 m2 en is in gebruik voor het gymnastiekonderwijs van de Master-Wielsmaskoallede Hjerre Gjerritsskoallede Christelijk Nationale School en de MAVö-schcol. Verder maakt ook het verenigings leven op bepaalde uren van deze voorziening gebruik. Zoals u bekend is, voldoen, zowel bovenbedoelde lagere school als de tijdelijke kleuterschool, niet meer aan de eisen, die in de huidige tijd worden gesteld. In verband hiermede hebt u indertijd medewerking verleend aan een verzoek van het Christelijk Nationaal Schoolbestuur, strekkende tot de bouw van een gecombineerde school voor lager- en kleuteronderwijs. De voorbereidingen zijn thans zover ge vorderd, dat dekking is gevonden voor de lasten van uitvoering van het bouw- en inrichtingsplan. Het wachten is alleen nog op het beschikbaar komen van de vereis te financieringsmiddelen. Zodra deze middelen beschikbaar zijn, - wij verwachten, dat dir in de loop van dit jaar het geval zal zijn - zal tot aanbesteding kunnen worden overgegaan. Aannemende, dat met de onderhavige bouw ruim een jaar gemoeid zal zijn, zouden de oude gebouwen omstreeks het voorjaar van 1976 voor andere doeleinden beschik baar kunnen komen. Wat het gymnastieklokaal betreft, mogen wij opmerken, dat reeds enige tijd ge leden voor een vervangend lokaal een urgentieverklaring is afgegeven. Totnogtoe hebben wij geen voorbereidingen getroffen, om deze urgentieverklaring te realise ren, omdat voor het lager onderwijs het gymnastieklokaal aan de Dr. Schoustra- strjitte voldoende ruimte biedt en voor een nieuw lokaal geen of slechts een mi nimale rijksvergoeding zou kunnen worden verkregen. Voorlopig zouden wij het gymnastieklokaal buiten beschouwing willen laten, om dat momenteel nog niet bekend is, welke wensen te zijner tijd met betrekking tot de sportaccommodaties, waarbij wij o.a. denken aan een sporthal, naar voren zul len komen. Er van uitgaande, dat de gemeente in het voorjaar van 1976 over het gebouw van de C.N.S. en het gebouw van "De Springplank" kan beschikken, bestaat de mogelijk heid, om deze gebouwen alsdan ter beschikking te stellen van de Stichting voor Sociaal-Cultureel Werk Idaarderadeel ten behoeve van de huisvesting van het Pro ject Grouw (jeugdcentrum "Why?")dat binnen afzienbare tijd de voormalige Master Wielsmaskoalle zal moeten ontruimen, omdat ter plaatse een nieuw postkantoor zal worden gebouwd. De wijze, waarop de beschikbaar te 3tellen ruimten zullen worden benut, laten wij gaarne aan de betrokken stichting over. Hierbij tekenen wij aan, dat er onzes inziens raakvlakken bestaan tussen de ac tiviteiten, die in het vrijkomende Friesma-Hiem zullen worden verricht door di verse verenigingen en de werkzaamheden van bovenbedoelde stichting. De praktijk zal hier de scheidslijn moeten aangeven. 4. Jeugdherberg aan de Gedempte Haven. De hierbedoelde jeugdherberg omvat een grote zaal met toneeltje en bar, een grote eetzaal, een tiental slaapvertrekken, een bestuurskamer, receptieruimte, waslokalen, bagageruimte, hal, een grote keuken en toiletaccommodatie. De jeugdherberg biedt een capaciteit van 150 overnachtingen per keer. Het gebouw heeft naar het oordeel van het bestuur te weinig mogelijkheden, zodat men sinds geruime tijd streeft naar de bouw van een nieuwe jeugdherberg. Aan dit streven is sedert kort een nieuwe impuls gegeven, omdat het bestuur zich geplaatst ziet voor het treffen van voorzieningen met het oog op de brandveiligheid, welke belangrijke investeringen vergen. In een onderhoud, dat wij enige tijd geleden met het bestuur hadden, zijn de mogelijkheden voor het scheppen van nieuwe huisvesting besproken. Het resultaat daarvan is geweest, dat het bestuur een onderzoek zou instellen naar de bouw van een nieuwe jeugdherberg op het terrein van de boerderij "Graal- da" aan de Stationsweg, welke boerderij, zoals u bekend is, door de gemeente is aangekocht. - 4 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 65