20. Voorlopige vaststelling van de rekening van het grond bedrijf over de dienst 1972. Aan de gemeenteraad. GEMEENTE iDAARDERADEEL GROUW No.: 2232 Grouw, 26 juli 1974. Wij delen u mede, dat de eerste afdeling van de raad aan ons het volgende rapport omtrent bovenbedoelde rekening heeft uitgebracht. ''De eerste afdeling van de raad heeft heden een onderzoek ingesteld naar de rekening van het grondbedrijf over 1972. Zij heeft hierbij tevens kennis genomen van het rapport van het verifica tiebureau van de vereniging van nederlandse gemeenten en de daaroo gegeven toelichting van burgemeester en wethouders. De afdeling heeft alles in goede orde bevonden, zodat het onderzoek haar geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen. Zij geeft mitsdien in overweging, de onderhavige rekening ter voorlopiae vaststelling aan de raad aan te bieden. Grouw, 16 juli 1974. De rapporteur, Overeenkomstig de suggestie van de afdeling stellen wij u voor, tot voor lopige vaststelling van de rekening te besluiten. (w.g.) Sipke de Boer.:l Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrijling, burgemeester» D. Smits sekretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 73