Notulen van ae openbare vergadering van de raad der ge meente Idaarderadeel op dinsdag 6 augustus 1974 te 14.00 uur GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Aanwezig: mevr. J. Spijkstra-Nijdam en de heren G. van Essen en G.H. Vledder beiden wethouder, Sipke de Boer, K. Schermer, D. van Gorkum, P.J. de Visser, J. Heester, Sjouke de Boer, S. Bangma, H. van de Lageweg en HJLanghout Afwezig: de heer P. van der Hem, met kennisgeving. Voorzitter: de heer K.J. Vrijling, burgemeester. Sekretarisde heer D. Smits. Opening: De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde punt: 1Notulen. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de vergadering van 11 juni j.l. onveranderd vastgesteld. 2Mededelingen a. De heer Meester vraagt,of punt 29, c2 van de comptabiliteit wel doorgang moet vindennu omtrent het gebruik van de box nog geen overeenstemming tussen de verenigingen is bereikt. Wethouder van Essen antwoordt, dat kort na de raadsvergadering van 11 ju ni met de Stichting Sportcentrum, de K.C. Marfügels en de 2e afdeling van de raad een vergadering is belegd over de plaats van de te bouwen kleedge legenheid. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen, dat de plaats op ongeveer 50 m vanuit de Dr. Schoustrastrjitte op de grens van het oude en het nieuwe veld het meest geschikt was. Over de scheidingssloot langs de Dr. Schoustrastrjitte zal dan een eenvoudig brugje worden gemaakt. Over het gebruik van de box door de andere verenigingen zou in overleg met het Sportcentrum gebruiksregels worden opgesteld en aan de gemeente worden overgelegd. Tot nog toe zijn deze regels nog niet ontvangen, Zolang geen overeenstemming is bereikt zal de box niet kunnen worden gebouwd. Inderdaad behoeft punt C2 van de comptabiliteit dan niet door te gaan. De heer Bangma mist bij de mededelingen een antwoord op de indertijd door hem gestelde vraag omtrent de duur van het vuilverbrandingscontract met de gemeente Leeuwarden. De voorzitter antwoordt, dat over dit punt reeds schriftelijk contact is geweest. In verband met vakantie van de betrokken ambtenaar zal in augus tus hieromtrent een mondeling overleg plaats vinden. De heer Sjouke de Boer wil nog graag even terugkomen op punt a. Spreker vraagt van wie de ingebruikgeving van de box moet uitgaan. Wil de K.C. Ilarfügels zelf aan de touwtjes trekken. Wethouder van Essen antwoordt, dat dit een van de bezwaren van de gemeen te is. Eigenlijk moet men er van uitgaan, dat de Stichting Sportcentrum het gebruik regelt. De K.C. Marfügels zal zelf echter een behoorlijke som geld en zelfwerkzaamheid inbrengen. Daarom zal ook deze vereniging eige naar van het gebouw worden. In de praktijk moet het gebruik echter zo ge regeld worden, alsof het Sportcentrum eigenaar is. De heer Sipke de Boer vraagt aan wie het gemeentelijk subsidie is toege zegd, het Sportcentrum of de Korfbalclub. Wethouder van Essen: "Aan de Stichting Sportcentrum". De voorzitter zegt, dat de tussen betrokkenen te sluiten overeenkomst eerst moet worden afgewacht 3. Ingekomen stukken. Mevr. Spijkstra-Nijdam zegt met punt K bijzonder blij te zijn. Hierna worden de stukken a t/m k voor kennisgeving aangenomen. 4. Voorstel tot aankoop van een perceel grond te Aegum. De heer Van de Lageweg vindt het maar een eigenaardige zaak. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 7