26. Voorstel tot aankoop van twee percelen grond te War- ga van de woningbouwvereniging "Midden-Friesland1. Aan de gemeenteraad. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.: 2314 Grouw, 26 juli 1974. Van de woningbouwvereniging "Midden Friesland" is een verzoek ontvangen, dat er toe strekt, dat de gemeente in eigendom overneemt een tweetal percelen grond, kadastraal bekend gemeente Warrega, sektie A, nrs. 3653 en 3955, res- pektievelijk groot 235 en 204 m2gelegen tussen de Nieuwe Hoek en de Leeu- warderweg te Warga, zoals op de voor u ter inzage liggende situatietekening is aangegeven. Genoemde vereniging is bereid, de grond aan de gemeente over te dragen tegen de boekwaarde van 955,80, hetgeen neerkomt op een prijs van 2,18 per m2. In verband met een mogelijke sanering van dit gebied in de toekomst, achten wij het gewenst bedoelde terreintjes in eigendom te verkrijgen. Wij stellen u derhalve voor beide percelen tegen de totaalprijs van 955,80 aan te kopen conform het bij de stukken voor u ter inzage liggende concept-besluit. Burgemeester en wethouders der gemeente Idaarderadeel K.J.Vrij ling, burgemeester. D. Smits sekretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 85