3=2= GEMEENTE IDAARDERADEEL GRCUVV 28. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit d.d. 12 maart 1974, no. 22, inzake weigering van een bouwvergun ning. Aan de gemeenteraad. No.2315 Grouw, 25 juli 1974. Zoals u bekend is, hebt u in uw vergadering van 12 maart j.l. in beroep aan de heer Prof. Dr. P.E. Hoeksema te Haren een vergunning geweigerd voor de bouw van een seizoenverblijf op de Birdskop. De bouwaanvrage moest worden getoetst aan het bestemmingsplan in hoofdzaak, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 april 1965, no. 9, goedgekeurd door gedepu teerde staten van Friesland bij besluit van 25 april 1956, no. 4814 en wel met name aan artikel 19, lid 1 van de bij het bestemmingsplan behorende 'Nadere be palingen". Deze overgangsbepaling luidt: "Gebouwen, welke bij de eerste tervisielegging van het plan bestaan of kunnen worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip verleende bouwvergunning en in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen daarbij niet worden vergroot,en behoudens onteigening krachtens de wet: a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; b. geheel worden vernieuwd of veranderd met inachtneming van de vigerende voor- en achtergevelrooilijnen, mits de aanvraag tot bouwvergunning geschiedt bin nen een jaar na afbraak dan wel na tenietgaan tengevolge van een calamiteit." Bij uw besluit hebt u onder meer overwogen: a. dat de opstallen op de Birdskop van oudsher bedrijfsgebouwen zijn en niet als zomerverblijf kunnen worden aangemerkt; b. dat derhalve in redelijkheid niet kan worden gesteld, dat ter plaatse een zo merverblijf bestond ten tijde van de vaststelling van de hiervoor bedoelde overgangsbepaling c. dat door de beoogde bouw de bestaande afwijkingen van het plan zouden worden vergroot. Prof. Hoeksema heeft inmiddels aan de Kroon vernietiging van uv; besluit ge vraagd wegens strijd met de wet. In een bespreking, die van onzentwege op 16 juli j.l. met Prof. Hoeksema is gevoerd, heeft deze nog eens omstandig uiteengezet wat hij op de Birdskop van plan is. Bij deze uiteenzetting is gebleken, dat op de Birdskop 6 gebouwtjes staan, die nader zijn aangegeven op bijgaande tekening. Het grootste gebouw is de oude vervallen veestalling no. 1, die in de toe stand, waarin ze verkeert, nergens voor kan worden gebruikt. Op de oude funda menten van deze stalling wil de heer Hoeksema een zomerverblijf voor zichzelf bouwen Blijkens de bij de bouwaanvrage overgelegde tekening wordt het in zijn ui terlijke vormgeving een sober gebouv; met bescheiden raampartijen. Uiterlijk lijkt het meer op een houten schuur in bruine carbolineum met pannendak dan op een zomerhuis. De vanouds bestaande kleine gebouwtjes - de nummers 2, 3 en 4 van de teke ning - wil de heer Hoeksema laten staan. De nummers 2 en 3 verkeren nog in goede staat. Nummer 2 is ingericht als knutselwerkplaats. In nummer 3 is een was- douche- en toiletgelegenheid gemaakt. Nummer 4, dat praktisch één geheel vormt met nummer 3, is een in verval zijnd hokje, dat in gebruik is voor opslag van tuinmeubelen e.d. Dit hokje zal met behoud van stijl en afmeting worden opge knapt. Beide hokjes fungeren tevens als windkering. De nummers 5 en 6 zijn indertijd door de heer Siekmans clandestien gebouwde houten schuurtjes, die als woon- en slaapgelegenheid in gebruik zijn.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 89