Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.2571 Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 23 augustus 1974. Hierbij nodig ik u uit tot een openbare vergadering van de raad op dinsdag 3 september a.s., "s avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J. Vrij ling. Agenda 1. Installatie van de nieuw benoemde leden van de raad. 2Benoeming van de wethouders 3. Notulen De notulen van de vergadering van S augustus j.l. gaan in concept hierbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 4Mededelingen 5. Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende verdaging van de beslissing om trent de begrotingswijziging inzake de uitbreiding van de bijzondere kleuterschool te Wartena wegens het ontbreken van vaste financieringsmid delen. b. Bericht van gedeputeerde staten, omtrent de begrotingswijziging inzake de stichting van een gecombineerde bijzondere school voor kleuter- en basis onderwijs te Grouw, eveneens wegens het ontbreken van vaste financie- ringsmiddelen c. Bericht van gedeputeerde staten, dat geen bezwaren zijn ingediend tegen het raadsbesluit d.d. 6 augustus j.l. tot toelating van dertien personen tot lid van de raad. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 6. Voorstel tot instelling van afdelingen van de raad. 7. Benoeming van de commissie voor administratief beroep. e voor georga- 8. Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de commissie niseerd overleg. 9. Aanvrage ex artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 van het bestuur der Vere niging tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel te Wartena om medewerking voor de aanschaffing van meubilair. 10. Voorstel tot het treffen van salarismaatregelen ten behoeve van het gemeen- tepersoneel en het personeel der Stichting Friesma Hiem per 1 juli 1974. 11. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op de bezoldiging van de schoolschoonmaaksters/-makers 12. Voorstel inzake de exploitatie van een nieuw verzorgingstehuis voor bejaar den te Grouw - 2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1