BE Aan de leden van de raad der gemeente Idaarderadeel GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW No.: 2987 Onderwerp: Raadsvergadering. Grouw, 27 september 1974. Hier lij nodig ik u uit tot eën open hare vergadering van de raad op dins dag 8 oktoter a.s., 's avonds om 7.30 uur. De burgemeester van Idaarderadeel, K.J, Vrijling. A g end a 1Notulen. De notulen van de vergadering van 3 september j.l. gaan in concept hier bi j Voorgesteld wórdt deze vast te stellen. 2Mededelingeni a. Meti-ingang van 1 oktober a.s. is mej. A. Bruins mai, tijdelijk leidster aan de Dr. Eeltsje Hal lertsmaskoalle te GrouvT, in vaste dienst aan de school benoemd. b. Met uv goedvinden zouden vij gaarne met de raad een dagexcursie door de gemeente villen maken op v.oensdag 16 oktober a.s. 3. ingekomen stukken a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 6 augustus j.l., no. 7, tot deelneming in de VEG-Gasinstituut M.V. b. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads bes luit d.d. 6 augustus j.l., no. 6, tot verkoop van het voormalig armhuis te War- tena. c. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 11 juni j.l., no. 13, tot verkoop van groenstroken aan G. van Essen te Roordahuizum. d. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring vap het raadsbes luit d.d. 6 augustus j.l., no. 27, tot het aangaan van een geldlening, groot 472.000, e. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raads les luit d.d. 6 augustus j.l., no. 4, tot aankoop van een perceel grond te Aegum van het vaterschap "De Grote Wargastermeerpolder11 f. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 6 augustus j.l., no. 11, tot aankoop van een perceeltje grond van T.J. van der Werff te Roordahuizum. g. Béricht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 6 augustus j.l., no. 26, tot aankoop van tvee percelen grond te Warga van de woning houwereniging "Midden-Fries land". h. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van de gemeenschappe lijke regeling ter bevordering van het maatschappelijk welzijn van voonwa- genbevoners in Friesland. i. Uittreksel uit het Koninklijk besluit d.d, 2 augustus j.l., no. 40 hou dende het opnieuw benoemen met ingang van 1 september 1974 van de heer K.J. Vrijling tot burgemeester der gemeente Idaarderadeel. Voorgesteld vordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen- 4. Voorstel tot aankoop van een perceel grond te Wartena van de woningbouwvere niging "Midden -Fries land" te Grouw. 5. Voorstel tot vijziging van het reglement van orde voor de raadsvergaderingen. - 2 - r 'I 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1