Aan de leden van de raad der gemeente ïdaarderadeel. GEMEENTE ÏDAARDERADEEL GROUW No.3427 Onderwerp; Raadsvergadering. Grouw, 1 november 1974. Hierbij nodig ik u uit tot een onenbare vergadering van de raad op dinsdag 12 november a.s., !s avonds om 7.30 uur. De burgemeester van ïdaarderadeel, K.J. Vrij ling. Agenda 1Notulen De notulen van de vergadering van 8 oktober j.l. gaan in concept hiérbij. Voorgesteld wordt deze vast te stellen. 2. '.ededelingen. Door ons zijn in het bestuur van het werkvoorzieningsschap Zuidoost Fries land/Zuid. Friesland als bestuursleden benoemd c.q. herbenoemd de heren K.J. 'Vrijliner 'én P. Knossen en als plaatsvervangers de heren 'G.H. Vledder en Sj. de Boer. 3Ingekomen stukken. a. Bericht van gedeputeerde staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 8 oktober j.l... no. 19, tot uitkering van een nachtschadevergoeding aan B. Bijlsma en D. Venema te "kurtena; b. Bericht van gedeouteerde staten, inzake het onthouden van goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 14 mei j.l., tot wijziging 'van de gemeentebegroting voor 1974 betreffende uitbreiding van de bijzondere kleuterschool te T-Jar- tena wegens het ontbreken van financieringsmiddelen; c. Bericht van gedeputeerde staten, houdende mededeling van geen bezwaar te gen het raadsbesluit d.d. 14 mei j.l., no. 7, inzake toekenning van een kleding-toelage aan ambtenaren-werklieden; d. Bericht van gedeputeerde staten, houdende mededeling van geen bezwaar te gen de raadsbesluiten d.d. 14 mei j.l., no. 6, 11 juni j.l., nos. 6 en 7 en 3 september j.l., nos. 10 en 11 inzake herziening van de salarissen van gemeentepersoneel. Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. 4. Voorstel tot het verlenen van subsidie in de kosten van herstel van de soinne- kopmolen aan de Folkertsloot. 5. Voorstel tot aan- en verkooo van industrieterrein van en aan de woningbouw vereniging ''Midden-Friesland1' te Grouw. 6. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 55 ter der Lager-onderwijswet 1920 voor het jaar 1973. 7. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 47 der Kleuteronderwijswet voor het jaar 1973. 8. Voorstel tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan Warga-oost. 9. Herziening van de jaarwedderegeling voor de sekretaris en ontvanger. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1