Oan de leden fan de rie fan de gemeente Idaerderadiel. GEMEENTE IDAARDERADEEL GROUW Crou, 25 novimber 1974. No.3699 Underwern: Gearkonste, dy't gjin utstel lije kin. Hjirby noegje ik jo ut tain iegenbierè gearkomste fan de rie, <3y't gjin utstel lije kin, op tongersdei 28 novimber o.s., jouns om 7.30 ure. - De boargemaster fan Idaerderadiel, J. Draisma, loco-boargemaster. u r k 1 i s t 1. Foarstel ta v.'iziging fan de oardering on 'e heffing fan reiniaings- rjochten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1