Oan 'e leden fan 'e rie fan e gemeente Idaerderadiel. GEMEENTE IDAARDERADtEL GROUW No.; UnderwerpGearkomsteGrou, 6 desimber 1974. Hjirbij noegje ik jo üt ta in ieoenbiere gearkomste fan 'e rie op woansdei 18 desimber o.s., middeis on 2 üre. De boargemaster fan Idaerderadiel, J. Draisma, loco-boargemaster m u r k 1 i s t 1Oantekeningen De oantekeningen fan de gearkomsten fan 12 en 28 novimber j.l. geane vn konsept hjirby. Foarsteld wurdt dizze fêst to stellen. 2Heidielings. a. de hear R.;de Jong to MidslSn (Skylge) is bineamd ta ünderwizer yg fêste tsjinst oan 'e Faster Tlielsmaskoalle to Grou (fakatuere H. Planting) b. juffer H. de Jong, tydlik ünderwizeres oan 'e Hjerre Gjerritsskoalle to Grou, is mei vngong fan 1 jannewaris 1975 vn 'fêstë tsjinst oan dizze skoalle bineamd. 3. Ynkommen stikken. 'al Birjocht fan "De Vereenigde Sportfondsenbaden N.V.to Amsterdam, dat de hearen J. Draisma en Th. Terpst'ra bineamd bïnne ta leden fan 'e ried fan bihear fan de "N.V. Snortfondsenbad Idaarderadeel" b. Birjocht fan deputearre steaten, haldende goedJ'.arrina fan it riedsbislut fan 12 novimber j1nü. 16, ta it oanpëan fan in jildliening, great 1.170.000, c. Birjocht fan dèputearrè steaten, haldende goedkarring fan it riedsbislüt fan 12 novimber j.l., nü. 29, ta it o'angean fan in rekken-koerant-oerien- komst mei de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten" vn Den Paech,., foar it jier 1975. d. Birjocht fan deputearre steaten, haldende goedkarring fan it riedsbislüt fan 12 novimber j.l., nü. 30, ynsake machtiging ta it oanpean fan kasjild- lieningen foar it jier 1975. Foarsteld wurdt dizze stikken foar kennisjowing oan to nimmen. 4. Bineaming c.q. herbineaming fan leden fan it bistjür fan 'e stifting Friesma- Hiem to Grou. 5. Foarstel ta it yn eigendom oerdragenfan in oerseel groun oan 'e "Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderxtfijs"fêstige to Grou, foar de bou fan in bisündere skoalle foar basis- en beukeründerwiis. 5a. Foarstel ta it fêststellen fan in tarissingsbislüt ex art. 21 fan 'e wet op de Ruimtelijke Ordening. 5b. Itselde 6. Foarstel ta forheging fan 'e tariven foar de levering fan gas en 'e hier fan "geysers". 7. Foarstel ta wiziging fan 'e oardering op 'e heffing fan stegerjild. 8. Foarstel ta wiziging fan 'e oardering op 'e heffing fan brêgejild. 9. Foarstel ta wiziging fan 'e oardering op 'e heffing fan hounebilesting.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1974 | | pagina 1